Prechodný pobyt, trvalý pobyt, občianstvo - a k čomu to slúži

paragrafPozor - tento článok je už pomerne staršieho dáta a obsahuje niektoré dnes už nie platné údaje. Pre bližšie informácie doporučujem prečítať diskusiu pod článkom a novšie články na týchto stránkach venované tejto téme.
 
Každý cudzinec sa s tým skôr či neskôr stretne – treba niečo vybaviť na nejakom úrade, ale zrazu to narazí na prekážku, pretože niektorý z úkonov môže urobiť iba niekto, kto má povolenie k určitej forme pobytu, ktorú práve ja nemám. Tento článok by mal v krátkosti popísať, čože to ten „pobyt“ je, k čomu je dobrý a prečo je dobré o to sa zaujímať čo najskôr.
paragrafKaždý cudzinec sa s tým skôr či neskôr stretne – treba niečo vybaviť na nejakom úrade, ale zrazu to narazí na prekážku, pretože niektorý z úkonov môže urobiť iba niekto, kto má povolenie k určitej forme pobytu, ktorú práve ja nemám. Odídem s dlhým nosom a začnem študovať, čože to vlastne potrebujem a čo to „po mne chcú“.

Tento článok by mal v krátkosti popísať, čože to ten „pobyt“ je, k čomu je dobrý a prečo je dobré o to sa zaujímať čo najskôr. Venovať sa bude špecificky pobytu Slovákov v ČR, i keď sa v zásade týka pobytu akéhokoľvek občana Európskej únie v ČR (Slováci sú v ČR s malými výnimkami braní tak, ako akíkoľvek iní občania EÚ). Pre občanov mimo EÚ tento článok príliš vhodný nie je, pretože politika pobytu pre cudzincov „z tretích krajín“ (ako sa často občania mimo EÚ v zákonoch nazývajú) je značne často dosť odlišná a prísnejšia.

Ešte by som rád upozornil, že tento článok vo veľa veciach súvisí s platnou legislatívou, ktorá sa v čase rada zvykne meniť. Preto je dôležité si uvedomiť, že článok bol písaný k právnemu stavu platnému 27.7.2006. Čím neskôr od tohto dátumu budete text čítať, tým je dôležitejšie si overiť, či naozaj všetky skutočnosti v článku platia.

Pobyt – právo alebo povinnosť?

Podľa súčasnej legislatívy je možnosť povolenia k pobytu právom občana EÚ, nie povinnosťou. Čiže ak sa nasťahujete do ČR, nechcete mať zbytočné vybavovačky, proste sa môžete na pobyt „vykašľať“, nikto vás ako občana EU nemôže nútiť vybavovať si akékoľvek povolenia k pobytu. Na druhej strane, musíte rátať s tým, že tým stratíte veľa výhod, ktoré inak ako človek s pobytom v ČR máte. Námatkovo, nebudete môcť vlastniť byt, mať stavebné sporenie, penzjiné pripoistenie, alebo si napríklad znižovať základ daní o rôzne zaujímavé položky (tu je nutné napísať, že u daní z príjmov je český daňový systém iný ako slovenský v tom, že kým na Slovensku platí relatívne nízka rovná daň s minimom odpočítateľných položiek, v Čechách je progresívne zdanenie s pomerne vysokou najvyššou čiastkou, ale na druhej strane sa dá využiť viac odpočítateľných položiek, ktoré základ dane znižujú – a veľa z týchto možností znižovania je viazaných práve na trvalý alebo prechodný pobyt v ČR). Taktiež je vybavenie pobytu rozhodne výhodné pre tých, ktorí majú rodinného príslušníka z krajiny mimo EU, pretože potom môže ten ziskať trvalý pobyt „cez vás“.

Zároveň musíte počítať s tým, že ani bez povolenia k pobytu nie ste na území ČR celkom bez povinností. Podľa zákona ste totiž pri pobyte nad 30 dní povinní nahlásiť miesto svojho pobytu na cudzineckej polícii. Otázna je však reálna zistiteľnosť nesplnenia tejto povinnosti.

Vráťme sa však k nám, Slovákom, resp. k občanom EÚ v ČR. V zásade existuju štyri stavy, v akých môžete v ČR žiť (zoradené od najmenšej väzby k ČR po najvyššiu)

 

 
 
 1. Bez povolenia k pobytu
 2. S povolením k prechodnému pobytu
 3. S povolením k trvalému pobytu
 4. S českým občianstvom (občan ČR)
 
Pozrime sa bližšie na výhody a nevýhody jednotlivých statusov:

1. Bez povolenia k pobytu

Výhody

 
 • Netreba nič vybavovať. Iba v prípade pobytu dlhšieho ako 30 dní je treba do 30 dní nahlásiť miesto svojho pobytu na cudzineckej polícii (ako som už písal, otázna je reálna zistiteľnosť nesplnenia tejto povinnosti)
Nevýhody

 

 • Strata všetkých výhod, ktoré vyžadujú prechodný pobyt v ČR
 • Nebeží časový test pre možnosť získania povolenia k trvalému pobytu alebo občianstva (body 3-4)
2. Povolenie k prechodnému pobytu

Prechodný pobyt je v každom prípade rozumné si vybaviť. Nestojí to totiž nič a prináša to zaujímavé možnosti (viď výhody nižšie). Z vlastnej skúsenosti viem, že pri príchode do Prahy som netušil, ako dlho tu chcem ostať a ako bývať, vlastne som ani nevedel, čo to vlastne ten pobyt je, takže som prihlasovanie pobytu "flákal" a potom, keď som kvoli určitým veciam potreboval trvalý pobyt, mal som zbytočne viac vybavovaní a musel som na niektoré povolenia dlhšie čakať. Takže rozhodne nikto tým nič nestratí, keď sa prihlási na prechodný pobyt hneď v prvý deň, nestojí to žiadne peniaze, iba trocha času čakaním v nie práve najpríjemnejšom prostredí cudzineckej polície a trocha nervov pri vyplňovaní rozsiahlej žiadosti a odovzdaní všetkých náležitostí ako fotky a doklad o ubytovaní.

Výhody prechodného pobytu:

 

 • Umožňuje uzavrieť stavebné sporenie a čerpať štátnu podporu
 • Umožňuje uzavrieť penzijné pripostenie a odpočítavať príspevky na penzijné pripoistenie z daňového základu
 • Umožňuje vlastniť v ČR nehnuteľnosť
 • Väčšina bánk vyžaduje povolenie k prechodnému pobytu k niektorým, alebo aj všetkým svojim službám
 • Nárok na sociálne dávky vyplývajúce zo systému sociálneho zabezpečenia v ČR
 • Uľahčí rodinnému príslušníkovi, ktorý nie je z EU vstup a pobyt v ČR
 • Beží časový test pre možnosť získania povolenia k trvalému pobytu alebo občianstva ČR (body 3-4)
 

 

Výhod je samozrejme určite viac, snažil som sa vypichnúť tie najzaujímavejšie, ktoré som sám využil. Každá z nich by si možno zasluhovala samostatný článok, pretože samozrejme idú oveľa hlbšie do problematiky a tu je to napísané veľmi zjednodušene – takže doporučujem si ku každému bodu nájsť príslušný zákon a články, ak sa chcete dozvedieť viac.

Nevýhody:

 

 • Nutnosť vystáť si radu medzi cudzincami na nie práve príjemnom mieste na cudzineckej polícii, priniesť potrebné doklady a vyplniť siahodlhý formulár
 • Vašu adresu eviduje cudzinecká polícia, takže o vás "vedia" a vedia, kam vám posielať pokuty, predvolania atď.
 • V prípade zmeny bydliska v ČR je nutné túto zmenu nahlásiť cudzineckej polícii (tu je však tiež otázna reálna zistiteľnosť nesplnenia tejto povinnosti)
 

 

Kto môže žiadať o prechodný pobyt (u občanov EU)

 

 • ktorýkoľvek občan EU (teda aj SR), ak hodlá v ČR pobývať prechodne dlhšie ako 3 mesiace
 

 
Čo je výsledkom žiadosti
 
 • preukaz „Povolení k pobytu pro Příslušníka členského státu Evropských Spoločenství“ podobný pasu, ktorým sa povolenie k pobytu preukazuje všade, kde treba
 
Kde sa žiada o prechodný pobyt

 • v súčasnosti je to na Cudzineckej polícii, v Prahe je to na adrese Sdružení 1 na Pankráci. Ďalšie informácie a náležitosti, ktoré k žiadosti treba priniesť, nájdete na http://www.mvcr.cz/rady/cizinci/info.html#1

3. Povolenie k trvalému pobytu

Trvalý pobyt je vyšší stupienok oproti prechodnému pobytu, ktorý človeka viac viaže k Českej republike a na rozdiel od prechodného pobytu, tu si už treba možnosť o jeho požiadanie lepšie zvážiť. Neprináša totiž iba výhody, ale aj určité nevýhody, ktoré nemusia byť pre každého úplne prínosné. Ak by som to mal veľmi zjednodušiť, trvalý pobyt má naozaj význam iba pre tých, ktorí chcú v Českej republike žiť (či už s rodinou alebo bez nej) a mať v nej stredisko svojich záujmov (zamestnanie, známych, miesto na utrácanie peňazí J atď.). Čiže ak máte v Prahe rodinu, známych, priateľov, priateľky, manželky, prácu a domov chodíte raz za mesiac pozdraviť rodičov, trvalý pobyt v ČR pre vás asi bude mať význam. Ak chodíte do ČR pracovať s tým, že sa tešíte ako každý piatok večer z Prahy vypadnete, víkendy trávite na Slovensku a v nedeľu večer zas uháňate naspäť, trvalý pobyt pre vás zrejme nebude v ničom prínosný, skor naopak. Ak ste niekde medzi tým, čítajte, čo vám môže trvalý pobyt priniesť a čo zobrať:

Výhody:

 
 • Možnosť byť oslobodený od platenia daní v niektorých oblastiach (napríklad daň z nehnuteľnosti oslobodzuje majiteľov bytov v novostavbých od platenia dane na 15 rokov, ak byt slúžil k trvalému bývaniu vlastníka alebo jeho rodiny: tu je sporné, čo sa presne považuje za „trvalé bývanie“, ale veľa právnikov a daňových uradníkov to berie tak, že tam daňovník musí mať administratívnu adresu, t.j. adresu trvalého pobytu)
 
 • Možnosť odpočítavať z daní úroky z hypotekárneho úveru (veľmi vysoká daňová úspora, ktorá napr. na Slovensku nie je možná; opäť ale platí podmienka, že byt musí slúžiť k trvalému bývaniu vlastníka alebo jeho rodiny)
 
 • Možnosť byť účastníkom verejného zdravotného poistenia v ČR, t.j. okrem iného aj vybrať si ktorúkoľvek zdravotnú poisťovňu (defaultne cudzinci môžu byť poistení iba vo VZP)
 
 • Možnosť zúčastňovať sa súťaží a lotérií v ČR (z mne nepochopiteľných dôvodov sa veľa súťaží nemôžu zúčasniť tí, ktorí nemajú v ČR trvalý pobyt)
 
 • Ľahšia komunikácia s bankami, hlavne u úverov, kreditných kariet a kontokorentov je často vyžadovaný trvalý pobyt
 
 • Trvalý pobyt je dôležitý pri určovaní daňovej rezidencie, je to dôležité predovšetkým vďaka slovenským daňovým zákonom (tí, ktorí pracujú a majú všetky príjmy z ČR ale trvalý pobyt na Slovensku, sú síce z hľadiska českých zákonov daňovými rezidentmi v ČR, ale z hľadiska slovenských zákonov sú vďaka trvalému pobytmu rezidentmi aj v SR. Výsledok je ten, že obidve krajiny môžu po svojom daňovníkovi chcieť priznávať príjmy celosvetovo, čo sa potom rieši pomerne komplikovanými postupmi vychádzajúcimi z medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Pozor, toto zďaleka neznamená, že kde má človek trvalý pobyt, tam platí dane! Celá problematika je oveľa zložitejšia a jej kompletné vysvetlenie by zabralo ďalší takýto článok (tí, ktorí to potrebujú rozborať aspoň trochu podrobnejšie, doporučujem pozrieť diskusiu a predovšetkým tento príspevok aj s odpoveďou). Tu sa zatiaľ veľmi zjednodušene obmedzím na záver, že pokiaľ má človek všetky príjmy z ČR, je pre neho výhodnejšie mať v ČR aj trvalý pobyt a tým pádom byť viac-menej neodškriepiteľne daňovým rezidentom v ČR, pretože iba v tomto prípade nie je z hľadiska slovenských daňových zákonov povinný podávať aj na Slovensku daňové priznanie)
 
 • Človek to má bližšie k úradom, ktoré sú vo veľa veciach v mieste jeho trvalého bydliska. Takže ak človek žije v Prahe, logicky to má bližšie do pražských úradov, ako do slovenských, ak má trvalý pobyt na Slovensku.
 
 • Ľahšia korešpondencia s úradmi a inštitúciami v ČR (niektorá korešpondencia sa zo zákona musí posielať na adresu trvalého pobytu)
 
 • Oproti prechodnému pobytu podstatne menšie právomoci cudzineckej polície v súvislosti s možným vyhostením z krajiny alebo zrušením pobytu
 • Právo voliť v komunálnych voľbách a voľbách do orgánov EU v mieste trvalého bydliska v ČR (t.j. nie vo volbách do Snemovne a do Senátu, pretože tieto voľby sú viazané na občianstvo)
 
 • Beží časový test pre možnosť získania občianstva ČR

Nevýhody:

 • Pridelenie trvalého pobytu v ČR vedie k zrušeniu trvalého pobytu v SR. V tejto oblasti je v súčastnosti situácia trochu chaotická - v budúcnosti sa totiž predpokladá, že v rámci EU bude automaticky platiť to, čo teraz platí v rámci jednej krajiny, t.j. trvalý pobyt na jednom mieste by automaticky viedol k zrušeniu pobytu v mieste predošlom, ale ako to v živote chodí, v súčastnosti to ešte tak nefunguje a vnútroštátne zákony to upravuju veľmi nejasne. Preto sa často vyskytuje situácia, že človeku je pridelený trvalý pobyt, ale v pôvodnej krajine si ho nezruší, vďaka čomu má vlastne dva trvalé pobyty. Či to je takto úplne v poriadku, to si netrúfam povedať (bližie si môžete prečítať tento príspevok v diskusii a odpoveď naň), každopádne podľa vyjadrenia úradníčky zo Slovenska (OR PZ BA III) treba v prípade pridelenia trvalého pobytu v cudzine v súčasnosti zrušiť trvalý pobyt v SR (na Miestnom Úrade v mieste trvalého bydliska v SR) a s dokladom o zrušení trvalého pobytu ísť na Okresné riaditeľstvo Policajného Zboru odovzdať občiansky preukaz (občiansky preukaz krajiny totiž môže vlastniť iba ten, kto má občianstvo a zároveň trvalý pobyt v tejto krajine). Od augusta 2008 by sa už všetko malo dať vybaviť na Miestnom úrade.

 • Nevýhody vyplývajúce z daňovej rezidencie v ČR a z verejného zdravotného poistenia v ČR (nutnosť platiť české dane, zdravotné poistenie atď.). Predovšetkým pre tých, ktorí zarábajú v oboch krajinách (napr. v ČR majú hlavný pracovný pomer a v SR iné príjmy, napr. z prenájmu alebo vedľajší pracovný pomer), je v súčasnosti nevýhodné stať sa daňovým rezidentom v ČR (na Slovensku sú nižšie dane a tým pádom by potom príjmy zo SR museli v ČR dodaniť). Ako som však spomínal, daňová rezidencia nie je automaticky to isté ako trvalý pobyt (i keď trvalý pobyt je jej súčasťou a významným faktorom pri jej určovaní), ale celá problematika je oveľa zložitejšia a v prípade príjmov z oboch krajín je dôležité naštudovať si okrem daňových zákonov oboch krajín aj medzinárodnú zmluvu medzi ČR a SR o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá jednoznačne určuje, v ktorej krajine je človek pri sporných prípadoch rezidentom

 • Praktická nevýhoda: vďaka zrušeniu pobytu v SR musí človek odovzdať aj slovenský občiansky preukaz (občiansky preukaz je iba pre tých, ktorý sú občanmi a majú pobyt v rovnakej krajine), čiže je nutné všade v ČR nosiť so sebou nie malý preukaz o povolení k pobytu vo veľkosti pasu (slúži to na preukazovanie sa v ČR namiesto občianky) a do zahraničia, vrátane Slovenska, chodiť opäť s pasom

 • Nutnosť vystáť si radu medzi cudzincami na nie práve príjemnom mieste na cudzineckej polícii, priniesť potrebné doklady a vyplniť siahodlhý formulár, čakať 60 dní na výsledok

 • Povinnosť platiť české koncesionárske poplatky za TV a rozhlas, ak vlastníte takýto prijímač

 • Komplikované opätovné vybavovanie trvalého pobytu v SR (treba k tomu doklad o štátnom občianstve atď.).

Kto môže získať povolenie k trvalému pobytu (u občanov EU):

 • štandardne občan EU po 5 rokoch nepretržitého prechodného pobytu na území ČR

 • v určitých prípadoch aj po kratšej dobe ako 5 rokov (presný zoznam prípadov je na http://www.mvcr.cz/rady/cizinci/info.html#1 ). Z týchto prípadov si dovolím upozorniť na jeden, ktorý tvrdí, že trvalý pobyt môže získať občan EU, „jestliže je zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost na území jiného členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou týdně vrací na území, pokud na území dříve nepřetržitě pobýval a současně zde byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost po dobu nejméně 3 let,“. Z toho vyplýva, že pokiaľ ste v ČR zamestnaný a máte tu nepretržitý pobyt minimálne 3 roky a z nejakého dôvodu nechcete čakať ďalšie 2 roky na uplynutie 5-ročnej lehoty nepretržitého pobytu, môžete sa na chvíľu zamestnať napr. na dohodu na Slovensku a počas tohto zamestnania podať žiadosť o povolenie k trvalému pobytu doplnenú čestným prehlásením, že na územie denne alebo aspoň raz týždenne dochádzate (podmienka dochádzania sa nedá overiť iným spôsobom ako čestným prehlásením, keďže hraničná kontrola pečiatky do pasu už nedáva). Nepýtajte sa ma na logiku a zmysel tohto zákona, proste to tak ide :)

Tu by som rád doplnil, že Zákon o pobyte cudzincov ( http://www.mvcr.cz/azyl/migrace/legislativa/326_99.pdf ) bol v apríli tohto roku pomerne rozsiahlo novelizovaný a napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že ideme v rámci EÚ cestou zbližovania sa, pre občanov EÚ sa po tejto novelizácii veci u trvalého pobytu značne sprísnili (po novom je možne žiadať o trvalý pobyt až po 5 rokoch prechodného pobytu, dovtedy to bolo po 3 rokoch) taktiež už je treba potvrdzovať zabezpečenie ubytovania v byte, kde sa žiada o pobyt (to sa na rozdiel od predošlého dá považovať za celkom rozumnú zmenu, pretože dovtedy bola v tomto smere v zákone slušná legislatívna diera, ktorá umožňovala si prihlásiť si po 3 rokoch trvalý pobyt v podstate kdekoľvek a ku komukoľvek)

Čo je výsledkom žiadosti

 • preukaz „Povolení k pobytu pro Příslušníka členského státu Evropských Spoločenství“ podobný pasu, v ktorom je zapísaný trvalý pobyt a ktorý platí na území ČR namiesto občianky

 • Potvrdenie o udelení Povolenia k trvalému pobytu na území ČR

 
 
Kde sa žiada o trvalý pobyt
 
 • v súčasnosti je to na Cudzineckej polícii, v Prahe je to na adrese Sdružení 1 na Pankráci. Ďalšie informácie a náležitosti, ktoré k žiadosti treba priniesť, nájdete na http://www.mvcr.cz/rady/cizinci/info.html#1

Občianstvo ČR

Občianstvo ČR je „najvyššou formou“, v ktorej vlastne cudzinec prestáva byť cudzincom a stane sa plnohodnotným občanom ČR - takže pre neho platia rovnaké práva, ale aj povinnosti, ako u akéhokoľvek iného občana. Čiže v porovnaní s trvalým pobytom má občan napr. právo voliť a byť volený, vykonávať niektoré zamestnania, ktoré zo zákona môžu vykonávať iba občania (polícia, ozbrojené sily...), ale znamená to aj povinnosti voči štátu, ktoré majú iní občania (branná povinnosť atď.).

Získavanie štátneho občianstva upravuje Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ktorý je v súčasnosti veľmi prísny a starý a Česká republika bude musieť tento zákon z dôvodu Európskej únie v blízkej dobe poriadne prekopať. Bližšie k podmienkam udelenia štátneho občianstva sa dozviete na týchto stánkach. Niektorí slovenskí občania môžu nadobudnúť české občianstvo jednoduchšie (tu je špecifikovane, ktorých sa to týka) a nemusia sa pritom vzdať slovenského občianstva, ale netešte sa – ide skôr o svetlé výnimky a veľká väčšina slovenských občanov, ktorá sa po rozdelení ČSFR v r. 1993 stala občanmi SR a nemá v ČR žiadnu blízku rodinu, je na takej istej úrovni, ako akýkoľvek iný cudzinec z EU.

Môj skromný názor je ten, že pokiaľ ako občan SR nie ste niektorou zo spomenutých výnimiek, meniť si občianstvo na základe súčasného zákona príliš neodporúčam. Takmer všetky dôležité veci pre život máte prístupne už po získaní prechodného a trvalého pobytu, takže občianstvo vám toho zas príliš neprinesie. Navyše, zákon je v súčasnosti veľmi striktný, vyžaduje minimálne 5 rokov trvalého pobytu v ČR a vzdanie sa predošlého štátneho občianstva (toto sa nevyžaduje iba po 20 rokoch nepretržitého pobytu v ČR) a keďže nebol od vstupu do EU poriadne novelizovaný, vôbec neodráža realitu v rámci EU a medzi občanmi EU a cudzincami z tretích krajín nerobí prakticky žiaden rozdiel.

Tí, ktorí získanie občianstva ČR zvažujú, ale neradi by sa vzdali slovenského, nič nestratia, ak počkajú. Je veľmi pravdepodobné, že zákon bude v blízkej či vzdialenejšej dobe novelizovaný, a zvažuje sa úplné vypustenie požiadavky na stratu predošlého občianstva, ako aj upravenie požadovanej doby trvalého pobytu pre občanov EU na 3 roky. V r. 2005 vydal Odbor všeobecnej správy MV ČR rozsiahlu analýzu právnej úpravy pre nadobúdanie štátneho občianstva ČR , v ktorej sú spomenuté veci zahrnuté. Analýza je to však pomerne odvážna, takže je otázka, či vo vláde a v parlamente nenarazí...

Výhody občianstva oproti trvalému pobytu:

 • Človek prestane spadať pod cudzineckú políciu
 • Úplne sa skončí notnosť čokoľvek vybavovať na Slovensku alebo na slovenskej ambasáde

 • Jednoduchšie doklady – namiesto preukazu k pobytu získate český občiansky preukaz, s ktoým sa dá cestovať po celej EU a český pas

 • Všetky práva občana ČR (voliť do parlamentu ČR a byť volený, pracovať v polícii, armáde, reprezentovať krajinu atď.)

Nevýhody:

 • Stratíte občianstvo SR (až na niektoré spomínané výnimky uvedené v českom zákone, ktoré umožňujú dvojité občianstvo niektorým občanom SR) a všetky práva občana SR

 • Na rozdiel od trvalého alebo prechodného pobytu, ministerstvo udeliť občianstvo nemusí ani po splnení všetkých podmienok – čo vytvára priestor na neistotu a korupciu

 • Finančné náklady. Za udelenie štátneho občianstva sa platí správny poplatok 10 000 Kč, za prepustenie zo štátneho zväzku SR zaplatíte Slovensku 20 000 Sk

 • Veľká byrokracia a vybavovanie po úradoch v oboch krajinách
Zaraď článok do kategórie: 

Komentáre (70)

 • anon
  vyborný článok
  Janka (bez overenia)

  presne takéto niečo som potrebovala vedieť, lebo som tu nová a nevedela som čo a či vôbec niečo si vybaviť.

  teraz vďaka Lubošovi si určite vybavím prechodný pobyt.

  díky 

  aug 02, 2006
 • Obrázok používateľa lucia
  perfektný článok
  lucia

  Perfektný článok. Lucia

  aug 04, 2006
 • Obrázok používateľa Vladimira
  Komentár
  Vladimira

  Luboš článok dal iste vela práce, ale je výborný. Vladka

  aug 16, 2006
 • anon
  Trvale bydlisko v zahranici
  Mirka123 (bez overenia)

  Ahojte,chcela by som Vas velmi poprosit o jednu radu.Ja a moj priatel mame slovenske obcianstvo,zijeme a pracujeme v Holandsku,kde sme zahlaseni na trvaly pobyt,tu si platime aj zdravotne poistenie a dane.Mame vsak este stale aj trvaly pobyt na slovensku.Tento rok v juni sa budeme sobasit a to na slovensku.Tak neviem ci by som nemala este pred sobasom zrusit ten trvaly pobyt na Slovensku,aby mi potom pri vybavovani novych cestovnych dokladov (zmena priezviska)a vsetkych papierov nevznikli zbytocne komplikacie,alebo to zacnem riesit az po svadbe.Ja by som mala vlastne nahlasit aj tu v Holandsku samozrejme nove priezvisko.Ja mam co sa tyka holadnskych dokladov iba holandsky vodicak,ostatne doklady mam stale slovenske.Mohla som si vybavit aj IDkartu(pre cudzinca),ktora tu sluzi ako nejaky obciansky,ale ten nebol povinny,tak som to neriesila,preto mam iba ten vodicsky holandsky ten som musela mat kvoly tomu ze som zivnostnik.Ja som volala na slovensku ambasadu v Holandsku a tam som jej povedala ze mam trvaly pobyt tu ale nie som stale odhlasena zo slovenska,ze ci sa mam tam teda odhlasit,ona mi vravela ze ak s tym nemam problem co sa tyka dani a tak ,ze to mozem ponechat zatial ako to je.Ak by som sa nesla sobasit tak by som to mozno neriesila,ale v tejto situacii neviem.A ak ste aj odovzdali niekto slovensky obciansky preukaz,pas Vam ostal slovensky?Velmi pekne Vam vopred dakujem za kazdu odpoved.Mirka

  feb 12, 2007
 • anon
  Ohlašovací povinnost občanů Evropské unie
  Mary (bez overenia)

  Ahoj.

  Článok vypadá fakt super. Nemám momentálne čas si ho prejsť celý do detailu, ale chcem len pripomenúť jednu vec:

  1.4. Ohlašovací povinnost občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a hlášení pobytových změn
  Hodlá-li občan EU pobývat na území ČR déle než 30 dnů, je povinen do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR nahlásit místo svého pobytu u oddělení cizinecké policie příslušného podle místa pobytu; stejná povinnost se vztahuje na rodinného příslušníka občana EU, pokud tento občan na území ČR pobývá. V případě, že občan EU na území ČR nepobývá, je jeho rodinný příslušník povinen ohlásit místo svého pobytu do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR. Pokud je tento rodinný příslušník oprávněn k přechodnému pobytu na území bez víza, splní uvedenou povinnost ve lhůtě do 30 dnů za předpokladu, že jeho pobyt na území ČR bude delší než 30 dnů.

  Povinnost ohlásit místo pobytu na oddělení cizinecké policie se nevztahuje na případy, kdy tato povinnost byla splněna u ubytovatele.

  Občan EU a jeho rodinný příslušník ohlašovací povinnost splní vyplněním a podepsáním přihlašovacího tiskopisu s uvedením údajů v rozsahu požadovaném ustanovením § 97 cizineckého zákona. Vzor přihlašovacího tiskopisu je uveden na http://www.mvcr.cz/rady/formulare/index.html#cizinci.

  Občan EU, včetně jeho rodinného příslušníka, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu, průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu, je povinen hlásit oddělení cizinecké policie změnu místa pobytu na území České republiky do 30 pracovních dnů, ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů.

  aug 21, 2006
 • anon
  Ešte k ohlasovacej povinnosti občanov EÚ
  Mary (bez overenia)

  Pred 2 rokmi vybavenie tejto procedúry trvalo rovnako dlho ako vybavenie prechodného pobytu. Možno sa to už ale od vtedy zmenilo...

  aug 21, 2006
 • anon
  super clanok
  pablooo (bez overenia)

  dakujem za tento super clanok, tento rok zacinam studovat v Prahe a potreboval som vediet ako si vyavit prechodny pobyt a co okolo toho treba a tento clanok mi poskytol takmer vsetky informacie. Este raz vdaka!

  sep 22, 2006
 • anon
  Ahoj, chcem sa spýtať či
  Mrxana (bez overenia)

  Ahoj, chcem sa spýtať či k vybaveniu vodičáku tu v ČR potrebujem mať prechodnýpobyt..?

  sep 25, 2006
 • anon
  otázka
  Mirka (bez overenia)

  Nechce sa mi veriť, že po získaní trvalého bydliska v Česku je potrebné zrušiť trvalé bydlisko na Slovensku a odovzdať občianku. To človek naozaj zostane bez občianky a bude všade chodiť iba s pasom? Aj na Slovensku, hoci má slovenské občianstvo?

  Nedávno som získala trvalý pobyt v Česku, ale slovenskú občianku odovzdávať nejdem. A na cudzineckej polícii mi pri vydávaní trvalého pobytu uradníčka na otázku "Čo s trvalým bydliskom na Slovensku?" odpovedala, že budem mať trvalé bydliská dve, vraj to nikomu nevadí.

  Tak kde je pravda?

  M.

  okt 05, 2006
 • anon
  statna podpora a rodne cislo
  Jaro (bez overenia)

  Nie som si isty, ci je mozne cerpat statnu podporu pri stavebnom sporeni cudzim statnym prislusnikom, tak ako sa pise v clanku. Nutnou podmienkou je pridelenie rodneho cisla ceskymi uradmi, kedze je to viazane na rodne cislo.

  okt 09, 2006
 • anon
  K daniam atd
  Vilo (bez overenia)

  Niekedy moze platit ze je vyhodnejsie byt danovym rezidentom v CR. Napr. v pripade mojej rodiny vyuzivame spolocne zdanenie manzelov + rozne odpocitatelne polozky. Pokial je slovak danovym rezidentom v CR tak nemusi davat danove priznanie na Slovensku. Podstatne je kde je rezident, co priamo nie je naviazane na trvaly pobyt. V zakone o dani z prijmov sa sice pise ze kazdy kto ma trvaly pobyt v SR musi dat danove priznanie, ale kedze zmluva medzi SR a CR je nad zakonom tak sa rozhoduje podla nej. V marci som to dost zistoval a podla slovenskeho danoveho riaditelstva pokial mam staly byt a stredisko zaujmov v CR som rezident v CR a na Slovensku priznanie davat nemusim. Ja musim, ale to preto ze tam mam zivnost na prenajom, ale zdanoval som len tento prijem a nie aj ten co v CR. V CR som potom priznaval oba prijmy.

  A inak mam tiez dva trvale pobyty, nikomu to zatial nevadilo.Ja som na Slovensku trvaly pobyt zrusil(aby som nemusel na vojnu) a po zruseni vojny zas prihlasil a nic som k tomu nepotreboval, len ist na urad kde ma prihlasili a potom na policiu a dostal som zas obciansky preukaz. Ziadny doklad o obcianstve a pod.

  okt 19, 2006
 • Obrázok používateľa stivi
  trvaly pobyt novorodenca
  stivi

  Lubos, mala by sona teba otazku ohladne trvaleho pobytu pre novorodenca. V decembri 2005 sa nam tu narodil syn. Obaja s manzelom (GBR) tu mame prechodne pobyty. Na cudzineckej policii mi povedali, ze pobyt dieta dostava rovnaky ako ma v CR matka. Tak som si zacal vybavobat trvaly (aj po precitani tvojeho clanku). Nemas nahodou nejake blizsie informacie? Kde ma vlastne nas syn momentalne trvaly pobyt? Zatial sme toto nikdy pre neho nikde nepotrebovali. Obcianstvo ma SVK/GBR a GBR pas sme mu vybavili okamzite a SVK obcianstvo tiez.

  okt 19, 2006
 • anon
  dobry clanok ale..
  Martin (bez overenia)

  clanok je fajn a cital som ho spokojne, az kym som nenarazil na cast trvaly pobyt.. informacie tam mi uz prisli otazne.. napr.danova rezidencia nesuvisi vobec so ziadnym druhom pobytu, aj bez prechodneho pobytu je Slovak normalny danovy rezident, ak plati dane a tiez moze si odpocitavat polozky.. uvery su bezproblemove, bankam staci maximalne prechodny pobyt. jedna nevyhoda trvaleho pobytu: urady vedia kam zasielat exekucne vymery, pokuty atd:)

  okt 19, 2006
 • anon
  Ja mam otazku k prechodnemu
  pavol (bez overenia)

  Ja mam otazku k prechodnemu pobytu - je v tom potvrdeni nejak vyznacena aj konkretna adresa pobytu? Zaujima ma to z dovodu toho, ze ci na poste pri preberani zasielky zo zahranicia (konkretne balik z UK) nebudu chciet nejaky doklad s uvedenou danou adresou... alebo im postaci slovensky obciansky? Dik.

  okt 19, 2006
 • Obrázok používateľa Lubos
  Verzia 1.1 :)
  Lubos

  Vďaka vašim doplnkom a komentárom som urobil revíziu textu a doplnil som do neho niektoré veci, ktoré boli v predošlej verzii formulované nejasne alebo nekompletne (väčeinou ide o drobnosti). Doplnok obsahuje:

  • spomenutá povinnosť prihlásiť miesto bydliska do 30 dní aj bez povolenia k pobytu
  • doplnené 2 nevýhody k prechodnému pobytu (polícia vie, kam posielať pokuty + nutnosť hlásiť zmenu pobytu)
  • doplnená výhoda trvalého pobytu (právo voliť v komunálnych voľbách a vo voľbách do orgánov EU)
  • presnejšie popísaná problematika daní a trvalého pobytu, s odkazom na diskusiu pre ďalšie podrobnosti
  • presnejšie popísaná problematika 2 trvalých pobytov, s odkazom na diskusiu pre ďalšie podrobnosti

  Ďakujem všetkým za pripomienky!

  okt 23, 2006
 • Obrázok používateľa Andy
  Daňový rezident
  Andy

  Z príspevku nie je jasné, kto je alebo nie je daňový rezident. Tu je definícia z webu:

  Daňový rezident
  je poplatník, jehož příjmy ze všech zdrojů na území České Republiky i ze zahraničí podléhají zdanění v ČR. Většinou se jedná o ty, kteří mají na území ČR bydliště nebo se v ČR zdržují déle než 183 dní v kalendářním roce.

  okt 24, 2006
 • Obrázok používateľa kava
  Ahojky, clanok je uzasny ...
  kava

   Prosim o radu:**** Som obcanka SR, manzel je obcan CR a manzelstvo sme uzavreli v U.S.A. Momentalne  zijeme v U.S.A. a ja neviem ci si mam zacat vybavovat Ceske obcianstvo. Uprimne povedane Slovenskeho obcianstva sa mi vzdat nechce mam tam rodinu a vlastnim tam chatu.Je v mojom pripade moznost dvojiteho obcianstva? A co by sa dialo keby som mala dieta v U.S.A. a pristahovali by sme sa naspat do Ciech? Vopred dakujem*****

  nov 14, 2006
 • anon
  Som prihlaseny na trvalom
  Anonym (bez overenia)

  Som prihlaseny na trvalom pobyte v Kosiciach,ale uz dlhodobo zijem v Bratislave na ubytovni.Chcel by som sa prihlasit na trvaly pobyt v Bratislve,ale byvam na ubytovni kde sa to neumoznuje.Kde sa mozem obratit na ake urady.

  nov 26, 2006
 • Obrázok používateľa mravec z
  obcania tretich statov
  mravec z

  Prosim o radu... spolu s priatelom rozmyslame prestahovat sa do Ciech. Sme miesanci, on australcan, ja slovenka. Vie niekto poradit, ako je to so ziskanim prechodneho pobytu pre neho cezo mna? Umoznuju mu viza a takto ziskany prechodny pobyt  normalne sa zamestnat?

  Vdaka 

  dec 13, 2006
 • Obrázok používateľa mravec z
  vdaka
  mravec z

  kazda rada dobra, vdaka, priatel je zatial iba "priatel" - tak uvidime :-)

  jan 06, 2007
 • anon
  dane a trvaly pobyt
  dana (bez overenia)

  mat trvaly pobyt na SK a pracovat a zit v CR ma dalsiu nevyhodu, napr. to co sa stalo teraz mne: mam pracu iba v Prahe, kde zijem na prechodnom pobyte uz 5.rok a na SK nemam ziadnu pracu ale povinnost odovzdat danove priznanie. Doteraz to bolo bezproblemove, az na tento rok. Napriek tomu ze kazdorocne odovzdavam danove tlacivo takmer so samymi nulami a nulovym doplatkom a preplatkom, tento rok mi prislo oznamenie z danoveho uradu, ze "vzhladom na to, ze som v cechach zarobila sumu, ktora podliehala v cechach priemerne asi 12% dane, na slovensku by som za tu istu sumu zaplatila 19% dan, tak musim teraz tento rozdiel doplatit slovenskemu danovemu uradu". Viete si predstavit ako ma chut clovek vybuchnut, ked si predstavi ze ja ako obcan SR a napr. moj kolega, ktory ma ten isty plat a takisto tento rok platil nizsie dane, si uziva vyhody nizsej dane a ja ako vol mozem odcupitat na slovensky danovy urad a zaplatit im par tisic, ktore som si mala tiez uzivat. Takze aj to je "vyhoda" mat slovenske obcianstvo..... Smile

  apr 24, 2007
 • anon
  dvojite obcianstvo
  Dušan (bez overenia)

  Caute.Nemoze mi,prosim,niekto poradit?Musim vratit slovensky OP aj v tom pripade,ak mam dvojite obcianstvo?Musim sa odhlasit z trvaleho pobytu na SK?Pracujem v CR,kde mam aj trvaly pobyt.Na Slovensku som sa z neho neodhlasil,lebo s manzelkou vlastnime byt a ona tam aj zije.Dakujem.

  apr 30, 2007
 • anon
  Mam Problem
  borka (bez overenia)

  UZ som tu asi tak jeden rok - v cr a pracovala som tu a vsetko ostatne ale nikde som to na Cp neohlasila. az ted som si uvedomila ze si to musim vybavit. Zamestnavatel vsetko za mna odvazdal a na internete som sa docitala ze to nije povinne si vybavovat prechodny pobyt v ramci eu. Chcem sa opytat myslite ze budem mat velky problem ked sa tam az teraz pojdem zahlasit. Prosim o odpoved dakujem. borka

  PS: Myslite ze mi mozu ulozit velku pokutu???

  jan 23, 2007
 • Obrázok používateľa Lubos
  Ja som si istý, sám ju
  Lubos

  Ja som si istý, sám ju takto čerpám úplne bez problémov (stačí k tomu prechodný pobyt). Rodné číslo je k tomu nutné. V článku som sa o tom nezmieňoval, pretože pre občanov SR platí, že tí, ktorí sú narodení do 31.12.1992, platí im "federálne" rodné čislo, takže nič robiť nemusia. Iba tí, ktorí sú narodení po 1.1.1993, musia na cudzineckej polícii zažiadať o pridelenie rodného čísla (rovnako ako ostatní mimo SR).

  okt 10, 2006
 • Obrázok používateľa Lubos
  Ano, dobrá poznámka,
  Lubos

  Ano, dobrá poznámka, ďakujem za doplnenie :)

  okt 10, 2006
 • Obrázok používateľa Lubos
  Dva trvalé pobyty
  Lubos

  Nuž, pravda je v Zákone č. 500/2004 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR ( http://www.minv.sk/legislativa/253pobyt.htm ).

  Pravda však často nie je priamočiara :) a preto kto si myslí, že bude z tohto zákona oveľa múdrejší, mýli sa. Nás by sa mohol týkať § 6 odst. (1) tohto zákona, kde je ukotvená povinnosť odhlásiť sa v prípade trvalého života v zahraničí. Lenže je to formulované tak nejasne, že som z toho sám príliš múdrejší nebol.

  Preto som sa na to pýtal priamo úradníčky na ORPZ Bratislava III, ktorej vyjadrenie bolo v tom zmysle, že "samozrejme, keď získate trvalý pobyt v ČR, tak sa musíte z trvalého pobytu v SR odhlásiť, pretože dva trvalé pobyty mať nemôžete, veď to je nezmysel". Na moju otázku "Čo ak to neurobím?" odpovedala "Hmmm, tak vám môžeme dať pokutu, keď na to prídeme." Takže nech si na toto každý urobí názor sám. :)

  Čo je včak podstatne jasnejšie, je Zákon č. 224/2006 ( http://www.minv.sk/legislativa/224op.htm ) o Občianskych preukazoch, konkrétne jeho § 10, odst. 1a):

  Občiansky preukaz je neplatný, ak občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

  a ďalej § 11 odst. 1h)

  Občan alebo jeho opatrovník je povinný odovzdať neodkladne občiansky preukaz príslušnému úradu, ak občan stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

  Z toho pre mňa vyplýva toto:

  1. Pokiaľ si človek v súčasnosti prihlási pobyt v jednej krajine a nezruší si ho v predošlej, tak má dva trvalé pobyty a v podstate nič nedeje, až kým mu na to "niekto v SR nepríde", alebo sa nezjednotí register obyvateľov v EÚ. Registre obyvateľstva však prepojené nie sú, takže to, ako na to v súčasnosti "niekto môže prísť" a čo sa vlastne stane potom, skutočne neviem. Aj legislatíva je v tejto oblasti podľa mňa veľmi nejasná.

  2. Otázka je, ako to bude v budúcnosti, keď sa plánuje v rámci schengenského priestoru centrálny register obyvateľstva pre celý schengenský priestor. Vtedy by totiž prihlásenie k pobytu malo automaticky viesť k jeho odhláseniu na predošlom mieste (podobne ako je to momentálne v rámci jednej krajiny) a to môže situáciu dosť zmeniť.

  3. Ak totiž k niečomu podobnému dôjde (t.j. automaticky bude predošlý trvalý pobyt zrušený, ako by to po správnosti malo byť), potom je občan povinný odovzdať občiansky preukaz. Tu je to v zákone celkom jasne stanovené a tým pádom aj pomerne ľahko postihnuteľné, v prípade že tak človek neurobí. Taktiež je jasne stanovené, že občiansky preukaz týmto momentom stráca platnosť, takže sa človeku môže jedného krásneho dňa v nejakej vzdialenej krajine EÚ (napr. vo Veľkej Británii) kam bude cestovať na občianku stať, že to nejakému policajtovi v jeho múdrej databáze ukáže, že OP je neplatný. Ďalšie opletačky si radšej nechcem predstaviť. :)

  Takže, nech to podľa tohto každý zváži - ja osobne som sa na základe tohto rozhodol si trvalý pobyt v SR zrušiť, je to nespochybniteľne právne čistá cesta, ktorá nezakladá v budúcnosti na problémy a ktorá popri tom má aj ďalšie výhody (napríklad v daňovej oblasti, pretože podľa slovenských daňových zákonov sa za daňového rezidenta považuje každý, kto má trvalý pobyt v SR, takže teoreticky má daňový úrad právo žiadať daňové priznanie aj po niekom, kto nezarobil v SR behom roka ani korunu, akurát má v SR trvalý pobyt a zamedzenie dvojitého zdanenia sa potom musí komplikovane posudzovať podľa medzinárodných zmlúv).

  okt 10, 2006
 • Obrázok používateľa Lubos
  Sedliacky rozum mi hovorí,
  Lubos

  Sedliacky rozum mi hovorí, že by mal mať syn v čase narodenia trvalý pobyt v mieste bydliska matky. Ďalej by sa potom mal trvalý pobyt v ČR vybavovať rovnako ako u ktoréhokoľvek iného občana EU (t.j. najprv vybaviť matke, potom synovi). Žiadne ďalšie informácie o tom však neviem a zákony sú často iné ako sedliacky rozum, preto si to radšej doporučujem pozrieť v príslušných zákonoch. :)

  okt 19, 2006
 • Obrázok používateľa Lubos
  K daniam
  Lubos

  Áno, je to presne tak, vo veľmi častých prípadoch je výhodnejšie byť daňovým rezidentom v ČR, inokedy je výhodnejšie byť rezidentom v SR - záleží na konkrétnej situácii a štruktúre príjmov. Trvalý pobyt taktiež rozhodne nie je jediný faktor určenia rezidencie, je to v podstate iba dôležitý faktor k tomu, aby človek mohol byť vôbec považovaný za rezidenta z pohľadu vnútroštátnych zákonov krajiny. Pokiaľ je potom človek považovaný za rezidenta z pohľadu oboch vnútorných zákonov, prichádza na rad medzinárodná zmluva, ktorá jeho rezidenciu jednoznačne určí. Určovanie podľa medzinárodnej zmluvy je pomerne komplikované a presný spôsob je tu: http://www.podnikame.cz/smlouvy03/index.php3?co=ss03100 (článok 4, odstavec 2). Tu je často problematické určenie strediska životných záujmov v bode a) (to je štát, v ktorom má človek rodinu, príbuzných, zamestnanie atď.) a pokiaľ toto nie je možné jednoznačne určiť, postupuje sa podľa ďalších bodov - ale vždy podľa poradia (t.j. ak sa dá jednoznačne určiť rezidenciu podľa bodu a), už sa ďalšie body neberú do úvahy).

  Nechcel som ale v tomto článku zachádzať do príliš veľkých daňových detailov, pretože je to ďalšia rozsiahla téma a zaslúžila by si veru ďalší článok :) Tu to je rozobraté iba dosť povrchne a v skratke zhrnuté do pár riadkov...

  okt 19, 2006
 • Obrázok používateľa Lubos
  Pri prechodnom pobyte
  Lubos

  Pri prechodnom pobyte človek dostane iba preukaz (knižočku veľkosti pasu), kde adresa je napísaná. Takže sa tým dá preukazovať aj napr. na pošte, i keď ja som sa bežne preukazoval občianskym (s inou adresou) a nevadilo to.

  okt 19, 2006
 • anon
  posta
  Vilo (bez overenia)

  Bezne na poste davam slovensky pas kde nemam ziadnu adresu. Respektive mam, ale staru neplatnu a nezaujima ich. Proste chcu oficialny doklad s fotkou a menom.

  okt 19, 2006
 • anon
  pobyt novorozence :-)
  Petr (bez overenia)

  Jsem Cech, zena je Slovenk a ashodou okolnosti se nam loni taky narodila dcera (v zari). Takze je to takto - diteti se dava pobyt podle matky automaticky, otec o to musi pozadat extra. Pokud nemas v dobe porodu trvaly pobyt v CR (stejne to mela moje zena), tak nam ji prihlasili k trvalemu pobytu na obecni urad (v tomto pripade Praha 2 - narodila se u Apolinare). Takze predpokladam, ze pokud jste jeste nehlasili nejakou zmenu, mate to podobne. Sam jsem z toho byl v soku - musel jsem pro rodny list na Prahu 2, a pak ji teprve prihlasit na misto sveho trvaleho pobytu. V tom mezidobi nez jsem ji prehlasil byla jako bezdomovec hlasena na obecnim urade :-) (resp. mestskem).Ted uz ma manzelka trvaly pobyt a je to v pohode. Takze to budes mit podobne.......Jo jeste je tam ta diskriminace muzu :-), otci se neda prihlasit dite automaticky - musi to udelat sam. Matce se pise automaticky...... 

   

  okt 21, 2006
 • anon
  jeste dodatek
  Petr (bez overenia)

  Jestli se syn narodil v CR, tak muze mit i ceske obcanstvi. Nase dcerka dostala automaticky ceske a udelali jsme i slovenske. Takze teoreticky byste mohli mit syna z trojim obcanstvim CR/SR/GB, coz se muze hodit v dospelosti - 3 pasy a kariera tajneho agenta.....:-)

  okt 21, 2006
 • anon
  Uver
  Vilo (bez overenia)

  Ked som asi pred rokom riesil s bankami hypoteku tak mi doporucili vybavit trvaly pobyt. Vraj aj s prechodnym mi uver daju, ale posudzuje sa to individualne, ak budem mat trvaly pobyt tak je to standardny postup.

  Inak rezident je dany podla toho kde ma staly byt a pripadne stredisko zivotnych zaujmov. Ak to niekoho zaujima je to popisane z zmluve medzi CR a SR  238/2003 Z.z. http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2003&cc=119 

  okt 23, 2006
 • anon
  stavebne sporenie
  abervienna (bez overenia)

  Som tiez prekvapena, ze v CR to mozne je- ako pise lubos, .

  Ale normalne to mozne nebyva: teda aspon v nemecku, ci rakusku mate narok ak ste statnym prislusnik danej krajiny, aby ste mohli uzivat pravo dotovaneho stavebneho sporenia.

  nov 16, 2006
 • anon
  Treba sa informovať v Bratislave
  Igorik (bez overenia)

  Odporúčam informovať sa v nejakej štátnej inštitúcii v Bratislave ktorá to má na starosti.

  Informácie na tomto webe sa týkajú hlavne Prahy a života v Českej republike, a tak ti v tomto asi moc nepomôžu.

  nov 27, 2006
 • Obrázok používateľa Andy
  1. Ak ste sa vzali mimo
  Andy

  1. Ak ste sa vzali mimo svojich domovin, musite este v svojich materskych krajinach nahlasit na matrike, ze ste zmenili status zo slobodnych na zenatych/vydate.

  2. Nerozumiem, preco chces ceske obcianstvo, ked si v USA. Zda sa mi rozumnejsie ziadat obcianstvo USA, ked uz si tam. Zrejme planujete prestahovat sa do Ciech.

  3. Ak mas slovenske obcianstvo a chces ziskat ceske, tak sa toho slovenskeho najprv musis vzdat. Potom zaziadas o ceske obcianstvo. Ked ho budes mat, mozes ziadat o obcianstvo slovenske a mat tak obe obcianstva. Opacne to zatial nejde.

  4. Obcianstvo nijak nesuvisi s tym, ci vlastnis alebo nevlastnis nejaku chatu. Chatu si v ramci EU mozes kupit a vlastnit kdekolvek v EU.

  Otazka, na co Ti je ceske obcianstvo? Ako Slovenka v Cechach mas na 99% tie iste prava ako clovek s ceskym obcianstvom.

  dec 14, 2006
 • Obrázok používateľa Lubos
  Odpoved
  Lubos

  Pokial je priatel "iba" priatel, tak tazko. Pokial je manzel, tak by to malo ist lahsie, ak si Vy ako obcianka EU vybavite povolenie k prechodnemu pobytu v CR pre obcana EU. Ale v kazdom pripade by som tento a aj podobne dotazy doporucoval si overit priamo na informacnej linke cudzineckej policie:

  Informační linka
  telefonické spojení: 974 841 356, 974 841 357
  email: infoscpp@mvcr.cz
  Úřední hodiny informační linky:
  pondělí-čtvrtek: 9.00-15.30
  pátek: 9.00-14.00

  Najlepsie je asi napisat im na email, na maily odpovedaju relativne rychlo (vacsinou tak do tyzdna :) ). Dovolat sa tam totiz je dost tazke. Pripadne sa da zajst aj osobne na cudzinecku policiu a na informaciach sa opytat.

  Toto inak plati aj pre ostatne otazky, ktore sa vyslovene netykaju cisto pobytu Slovakov v CR - bohuzial nie som specialista na akukolvek sirsiu problematiku pohybu cudzincov v CR, takze v tom pripade je obavam sa infolinka jedine a najrozumnejsie spravne miesto na pytanie sa :)

  dec 19, 2006
 • anon
  ja pracujem v CR, manzelka
  jozok (bez overenia)

  ja pracujem v CR, manzelka tu je aj s detmi zdravotne poistena z dovodu zlucenia rodiny ale inak je na materskej. az pol roka nato bola ziadat o prechodny pobyt. bez problemov. nik sa nic nepytal a ani nenamietal. len sme ako termin prichodu do CR uviedla posledne prekrocenie hranice, cize asi mesiac-dva dozadu.

  jan 30, 2007
 • Obrázok používateľa stivi
  vdaka za informaciu
  stivi

  aha,takze nas syn je zatial tiez bezdomovec....trvaly pobyt na mestskom urade Pha5, chudak. Ezteze to este k nicomu nepotreboval. A musel si kvoli trvalemu pobytu dcerky na cudzinecku policiu? Ake doklady tam chceli? To CR obcianstvo mi nejde to hlavy? Mne povedali ze obcianstvo sa dedi a CR nemoze mat. Ale mozno by sa mu hodilo,az pride obdobie OP preukazov a podobne....este raz dakujem za info.

  okt 24, 2006
 • anon
   som Slovenka,ale uz 5
  Anonym (bez overenia)

   som Slovenka,ale uz 5 rokov pracujem a zijem v zahranici,v zahranici som prihlasena i na trvaly pobyt takze trvaly pobyt na Slovensku som zrusila a musela som odovzdat obciansky preukaz,pracovnicka jedneho uradu mi ale povedala,ze, ked mam slovenske obcianstvo,som povinna mat i trvaly pobyt na Slovensku,pritom ako som sa na internete docitala,ak by som mala 2 trvale pobyty a prislo by sa na to mozem dostat pokutu. TAK AKO TO JE??????????????????????????

  jan 26, 2007
 • anon
  oprava
  Petr (bez overenia)

  Ahoj, no pravdepodobne ma bydliste na uradu kde se narodil. Jinak s tim obcanstvim CR jsem si to spletl asi z USA - tam plati ze kdyz se narodis na uzemi USA dostanes US obcanstvi. V CR plati dedicnost tj. bude mit 2 obcanstvi po tobe a po otci a ceske dostane az pozdeji, pokud tu budete mit trvaly pobyt. Ale trvaly pobyt uz je temer jako obcanstvi (jen nemuze volit), takze je to v podstate jedno jestli ma trvaly pobyt nebo obcanstvi. 

  okt 26, 2006
 • anon
  forma
  igorik (bez overenia)

  ahoj moja, neviem kto si, ale ak uz chces s niecim poradit, mohla by si napisat aspon svoje krstne meno, je to elementarny zaklad slusnosti.

  a podruhe, co tak napisat prosim, poradte mi, a napisat v ktorej krajine zijes, namiesto tridsiatich otaznikov na konci prispevku.

  Nie sme ziadna oficialna poradna, vsetci co tu pisu, to robia vo svojom volnom case, lebo chcu pomoct ostatnym, a nie z pleziru. Pekny vikend.

  jan 26, 2007
 • Obrázok používateľa Rade
  Ahoj. Ano potrebujes. Ja som
  Rade

  Ahoj. Ano potrebujes. Ja som si robil vodicak a autoskola chcela po mne doklad o prechodnom pobyte. Taktiez po mne vyzadovali to, aby som ten pobyt mal vystaveny pol roka. To znamena, ze som si pobyt vystavil trebars 1.1.2010 a az po pol roku som mohol zacat robit autoskolu. To bolo v roku 2008, neviem ale ako to je teraz. 

   

  R.

  jan 18, 2011
 • Obrázok používateľa Scoundrel
  perfektne info
  Scoundrel

  Info su perfektne, vzdy som potreboval vediet konkretne
  informacie ktore nikde neboli a tu je pekne vsetko.Este asi 1 dotaz,
  jak pises v trvalom pobyte

  "Možnosť odpočítavať z daní úroky z hypotekárneho úveru (veľmi vysoká
  daňová úspora, ktorá napr. na Slovensku nie je možná"

  Tak uroky z hypoteky mi v pohode vratili aj pri prechodnom pobyte, ten asi teda staci.

  Scoundrel

  máj 31, 2007
 • Obrázok používateľa Jotko
  statne obcianstvo
  Jotko

  Perfektny clanok. Som Slovak, studoval som v CR a teraz si tu hladam pracu. Vyzera to, ze tu budem pracovat, a tak som hladal info k obcianstvu a pobytom a tak...

  Zaujala ma jedna vec - ked by som sa chcel vzdat slovenskeho obcianstva, spravny poplatok "za prepustenie zo štátneho zväzku SR" musim zaplatit podla dosiahnuteho vzdelania.

  stredoškolské vzdelanie = 25000,- Sk
  vysokoškolské vzdelanie = 35000,- Sk

  Vysoku skolu som ale vystudoval v CR. Zaujimalo by ma, ci budem teda platit 25 alebo 35 000 Sk...

  aug 24, 2007
 • Obrázok používateľa SISSA
  šTáTNE OBčIANSTVO A POPLATKY ??? V Kč ALEBO V SKK ???
  SISSA

  AHOJ,ZáLEží TO NA TOM čI BUDEš POPLATOK ZA žIADOSŤ O PREPUSTENIE ZO šTáTNEHO ZVäZKU PLAŤIŤ NA SLOVENSKU V TOM PRíPADE BUDEš PLAŤIŤ SLOVENSKýMI KORUNAMI POKIAĽ NA ZASTUPITEĽSKOM úRADE SLOVENSKéJ REPUBLIKY V PRAHE TEDA NA AMB. SR V PRAHE BUDEš PLAŤIŤ V čESKýCH KORUNáCH POžADOVANú SUMU.

   

  U OBčANOV SR,KTORý BUDú MAŤ šTáTNE OBč. čR A NA AMB. SR SA PREUKážU TZV. PRíSĽUBOM Z čESKéHO MVčR O UDELENí PRíSĽUBU šT.OBč. čR ZAPLATIA IBA 500,- Kč. POPLATKY, KTERé ZMIEŇUJEš TY SA PLATIA LEN ZA PREDPOKLADU,žE AKO OBčAN SR SA BUDEš VZDáVAŤ SLOVENSKéHO šTáTNEHO OBč. I NA AMB. SR čI Už V PRAHE, V MOSKVE ATD. ALE BUDEš SI BRAŤ TZV. INé šTáTNE OBč.LEN NIE čESKé,

  TEDA AK NEBUDEš SI BRAŤ čESKé šTáTNE OBčIANSTVO ZAPLATíš TOĽKO SKK PODĽA TOHO,AKé Máš NA SR UZNANé VZDELANIE (V POLSKU,V MOSKVE BUDEš PLAŤIŤ PODĽA KURZU), KE TO PRE TýCH ĽUDí,KTORý SI VZALI OBčANOV OKREM čR. JE TO MEDZIVLáDNA DOHODA MEDZI čR A SR Z R. 199,AKO AJ MOžNOSTI UDELENIA A PONECHANIA SI TZV. DVOJITéHO šTáTNEHO OBč.,AKO AJ SLOVENSKéHO TAK I čESKéHO.

  TVOJE VYSVEDčENIE Z Vš čI VOš MUSí BYŤ MšSR AKREDITOVANé INAK TI NEBUDE TITUL NA SLOVENSKU UZNANý A ZAPíSANý DO OP A POD., MUSEL BY SI ROBIŤ TZV. SKúšKY NA SR ABY TI BOL TITUL UZNANý,POKIAĽ šKOLA NA,KTORéJ SI šTUDOVAL NEMá AKREDITáCIU!

   

  MAJ SA KRáSNE, SISSA Z PRAHY 

  nov 06, 2007
 • Obrázok používateľa SISSA
  PRECHODNÝ / TRVALÝ POBYT / SLOVENSKÁ OBČANKA ?
  SISSA

  AHOJTE :))

  ŽIJEM V ČECHÁCH UŽ 7 ROK.DOTERAZ SOM TU ŽILA NA PRECHODNOM POBYTE A NEMALA SOM ŽIADNE PROBLÉMY,SKORO PRED ROKOM SOM SA VYDALA ZA OBČANA ČR A ZAŽIADALA SOM O TRVALÝ POBYT. DôKLADNE SOM SA INFORMOVALA čO A,AKO BUDE POTOM ĎALEJ. INFORMáCIE PODANé NA NETE Sú PRAVDIVé I KEĎ OHĽADOM POPíSANIA CENY Z PREPUSTENIA OSôB ZO šTáTNEHO ZVäZKU SLOVENSKéJ REPUBLIKY JE TO TROšKU INAK.

  JE PRAVDA,žE PO AKOMKOĽVEK PRíCHODE DO čR A AK UVAžUJETE,žE TU ZOSTANETE ZATIAĽ PRACOVNE čO SA PREDPOKLADá,žE BUDETE PRACOVAŤ SNáĎ I 3 MESIACE JE NAOZAJ DOBRé SA NAHLáSIŤ NA CUDZINECKéJ POLICI V čR, PRE PRAHU JE TO TERAZ NA UL.KONEVOVEJ (BLIžšIE INF. NA WWW.MVCR.CZ) ALEBO INFOLINKA CUDZINECKéJ POLICIE čR : (974 841 356) ALEBO (974 841 357) KDE VáM RADI ĎALEJ POSKYTNú BLIžšIE INF. (úRADNé DNI,POPLATKY ZA VYRIADENIE PRECH.POBYTU A POTREBNé DOKLADY K VYRIADENIU PRECHODNéHO POBYTU V čR ATD.).

  PLATILO,žE BOLO TREBA NA PRECHODNý POBYT SI VYZDVIHNúŤ TLAčIVO NA PRECHODNý POBYT, DNES JE TO FIALOVé TLAčIVO PRE OBčANA EU KDE ZAšKRKNETE O AKý POBYT BUDETE čI CHCETE žIADAŤ, PRECHODNý ALEBO TRVALý. U PRECHODNéHO POBYTU STE DONIESLI VYPíSANé TLAčIVO A PREHLáSENIE (ADRESU V čR) NA KTORéJ SA BUDETE ZDRžIAVAŤ.OVšEM ABY TO NEBOLO KOMPLIKOVANé,AKO TO VžDY NA úRADOCH BýVA JE VEĽKé PLUS DOLOžIŤ KOPIU PRACOVNéJ ZMLUVY číM PREUKAZUJETE A NáSLEDNľ I V žIADOSTI ZAšKRKNETE DôVOD VAšEHO BUDúCEHO ... POBYTU, NAPR. PRACOVNý A POD. BOLO TREBA K TOMU DOLOžIŤ 2KS PAS. FOTO A PLATILO SA 200,- Kč KOLOK. NEVIEM,AKO JE TO DNES ??? NO A ZA 30 DNí STE SI PRIšLI PRE VäTšINOU KLADNE VYRIADENý PRECHODNý POBYT.

  U TRVALéHO POBYTU JE TO I NIE JE KOMPLIKOVANé ??? ONO,AKO SA TO ZOBERIE.POKIAĽ TU žIJETE BEZ TZV. čESKéJ LáSKY TAK K ZíSKANIU TRVALéHO POBYTU JE MOMENTáLNE NAOZAJ 3 ROKY (JE TO IBA PRE OBčANOV EU, NIE UKRAJINCI,VIETNAMCI A POD.) OVšEM TIE 3 ROKY NEZNAMENá,žE BUDETE NIEKDE IBA TZV. FORMáLNE NAHLáSENý. KEDYSI SOM SI TO MYSLELA I Já,ALE OMYL. POKIAĽ SA NEBUDETE V čR S OBčANOM - KOU žENIŤ / VYDáVAŤ TZV. TIE 3 ROKY PRECHODNéHO POBYTU A TZV. éRY PôSOBENIA čI NEROBENIA MUSíTE DOKLADOVAŤ A TO, žE DOLOžíTE PRESNE KDE STE CELé TIE TRI ROKY BýVALI,PRACOVALI,MUSíTE DOLOžIŤ,žE STE RIADNE PLATILI čI ZAMESTNáVATEĽ ZA VáS RIADNE PLATIL SOCIáLNE,ZDRAVOTNé A INé ODVODY,POKIAĽ TO NESPLŇUJETE čI NEMôžETE PREUKáZAŤ MôžETE TZV. ZAčAŤ OD ZAčIATKU. DOBA PREUKáZANIA 3 ROKOV NESMIE BYŤ TZV. PRERUšENá (SAMOZREJME POKIAĽ MáTE PRECHODNý POBYT MôžETE AK STE ZA POSLEDNé TRI ROKY ODPRACOVALI ALESPOŇ 1 ROK A STE SCHOPNý TO DOLOžIŤ PRACOVNýMI ZMLUVAMI A ZáP. LISTAMI OD čESKýCH ZAMESTNáVATEĽOV - MESIACE SA DAJú SPOčíTAŤ ABY STE DOSIAHLI ALESPOŇ POžADOVANú DLžKU 1 ROKA POBERAŤ PODPORU V NEZAMESTNANOSTI PRVé TRI MESIACE 50 PERCENT Z čISTéJ MZDY PO 3 MES. ĎALšIE 3 MES. 45 PERCENT,TAK TO BOLO,AKO JE TO DNES NEVIEM ALEBO MôžETE BYŤ MAROD - PRáCE NESCHOPNý - TO VšETKO SA VáM DO TéJTO DOBY ZAPOčíTAVA). POZOR, I KEĎ MáTE NáROK ZO ZáKONA,AKO OBčAN EU ZAMESTNANý V čR POBERAŤ PODPORU V NEZAMESTNANOSTI,AKO OBčAN čR,ALE NEMáTE V čR TRVALý POBYT NIE JE Už MOžNé BEZ TRVALéHO POBYTU POBERAŤ SOCIáLNE DáVKY V čR.TO ZNAMENá,žE AK VYčERPáTE 6 MESIACOV NA úP A AK VáS DO TéJ DOBY NEVARAZIA Z úP PRETOžE NIEKTORé SLEčNY A DáMY Sú MOC PRíJEMNé ASI TAK,AKO SA VYSPIA A NENáJDETE SI PRáCU NEMôžETE POBERAŤ SOCIáLNE DáVKY čI DáVKY HMOTNéJ NôDZE.  AK SA PO 3 ROKOCH DOKážETE PREUKáZAŤ TZV. SLUšNýM žIVOTOM V čR BEZ PROBLéMOV S PčR A JUSTíCIOU čR,AKO AJ PREUKáZAŤ,žE STE POCTIVO 3 ROKY V čR PRACOVAL (JE JEDNO čI NA HPP ALEBO NA čESKú žIVNOSŤ,NEPOčíTA SA žIVNOSŤ EU) DOSTANETE TRVALý POBYT. AK SA VáM NáHODOU NECHCE čAKAŤ A MáTE šŤASTNú POLOVIčKU TAK,AKO SOM MALA AJ JA TAK NEVáHAJTE A ZOSOBášTE SA,JE TO NIEčO KRáSNE,NIEčO ROMANTICKé,NIEčO JEDINEčNé PO čOM MY žENY TúžIME A SNíME :))) V PRíPADE UZAVRETIA SOBášA POZOR IBA V čESKéJ REPUBLIKE A LEN S OBčANOM čR (JE TO KOMPLIKOVANEJšIE,AKO SOM BOLA INF. Z MATRIKY V čR AK SA,AKO SLOVENKA BUDETE VYDáVAŤ ZA OBč. čR NA SLOVENSKU,VRAJ TO NIE JE DOBRE A INAK SA TO POTOM POSUDZUJE TAK SOM DOSTALA,TAK PREDáVAM :))) MáTE PO SVATBE A PAPIEROVéJ BIROKRACIí KLADNE VYRIADENý TRVALý POBYT ZA 30-60 DNí,Už SA NIč NEPLATí,PROCEDúRA PODOBNá,AKO U PREDCHáDZAJôCEHO POBYTU LEN TO,žE SA NA TRVALý POBYT NAHLáSITE K MANžELOVI POPR. K NIEKOMU Z JEHO RODINY. POTOM DOSTANETE PRESNE,AKO TO TU Už BOLO OPíSANé NIEčO,AKO PAS KDE MáTE MIESTO PRECHODNéHO VYPíSANé TRVALý POBYT- NA TRVALO A PLATNOSŤ BýVA PREUKAZU NA 10 ROKOV.PO OBDRžANí TRVALéHO POBYTU STE POVINNý SA NA AMB. SR V PRAHE čI NA KONZULáTE SR V BRNE ZA POPL. 80Kč ODHLáSIŤ Z TRVALéHO POBYTU NA SLOVENSKU A NáSLEDNE ODOVZDAŤ I OP SLOVENSKéJ REPUBLIKY. AK TAK NEUROBíTE MôžETE BYŤ NA AMB. SR FINANčNE POKUTOVANý! čO VáM ZO SLOVENSKA ZOSTANE JE JEDINE Už PLATNý CESTOVNý PAS SLOVENSKéJ REPUBLIKY, TO VSJO!

  PO šŤASTNýCH 5 ROKOV MANžELSTVA čI Už AKO OBčAN EU ALEBO Z UKRAJINY MôžETE POžIADAŤ O UDELENIE čESKéHO OBčIANSTVA. NAJPRV SI MUSíTE PODAŤ žIADOSŤ NA MVčR A POKIAĽ NEDOSTANETE PíSOMNE VYROZUMENIE - TZV. KLADNý PRíSĽUB O UDELENí šTáTNEHO OBčIANSTVA čR NEMôžETE SA VZDáVAŤ šTáTNEHO OBč. SLOVENSKéJ REPUBLIKY. I KEBY STE TAK Z NEZNALOSTI ZáKONA NEVEDELI NA SLOVENSKéJ AMBASáDE VáS URčITE O TOM UPOVEDOMIA PRETOžE MôžE SA NAOZAJ STAŤ,žE VáM šTáTNE OBčIANSTVO čR MôžE BYŤ ODOPRENé BEZ DôVODOV UVEDENIA POPR. NESPLŇATE PODMIENKY, NEMáTE NA UDELENIE šTáT. OBčIANSTVA čR PRáVNY NáROK, TO ZNAMENá,žE NEMôžETE SI HO AUTOMATICKY VYNUCOVAŤ,NIE JE TO NIEčO čO JE SAMOZREJMé,MUSí SA O TO žIADAŤ. CUDZINECKá POLICIA čR ZHODNOTí,AKO STE DOPOSIAĽ žILI,čI STE PRACOVALI,čI VáS žIVIL OBčAN čR,čI STE POBERALI NEMOCENSKé DáVKY,čI STE BOLI NEZAMESTNANý,čI STE BOLI ZA TýCH 5 ROKOV SúDNE TRESTANý ALEBO ODSôDENý A POD. TIETO VšETKY ASPEKTY VPLýVAJú NATO čI VáM BUDE UMOžNENé DOSATŤ čI NEDOSTAŤ PRíSĽUB O šTáTNOM OBčIANSTVE čR.V PRíPADE,žE VáM MVčR KLADNE VYHOVIE OHĽADOM VAšEJ žIADOSTI K UDELENIU PRíSLUBU O šTáTNE OBčIANSTVO čR MôžETE S TýMTO DOKUMENTOM,S PREUKAZOM TRVALéHO POBYTU VYDANýM PčR,SO SLOVENSKýM PASOM,DOKLADOM O DOSIAHNUTOM VZDELANí A DALšíMI INF.,KTORé VáM RADI POSKYTNú NA AMBASáDE SR V PRAHE ALEBO NA KONZULáTE SR V BRNE PORADIA,AKO ĎALéJ. INFORMOVALA SOM SA CEZ MôJHO ZNáMEHO PRáVNIKA A POVEDAL MI,žE INF.,KTORú SOM číTALA O SUMáCH Z PREPUSTENIA šTáTNEHO OBčIANSTVA SR JE TROšKU SKRESLENá.

  JE PRAVDA,žE OBčANIA SO SLOVENSKýM CESTOVNýM PASOM A NáSLEDNE SO šTáTNYM OBčIANSTVOM SLOVENSKéJ REPUBLIKY ZA PREPUSTENIE ZO šTáTNEHO ZVäZKU SR PLATIA PODĹA DOSIAHNUTéHO VZDELANIA OVšEM ZA PREDPOKLADU, žE NEPREDLOžIA PRíSĽUB,žE IM BUDE UDELENé šTáTNE OBčIANSTVO čESKéJ REPUBLIKY. TO ZNAMENá,žE AK SA NA SLOVENSKéJ AMB. NIEKTO ROZHODNE VZDAŤ SA SLOVENSKéHO OBčIANSTVA A NEBUDE MAŤ PRíSĽUB Z čR (Z čESKéHO MVčR),žE MU JE DANý PRíSĽUB A NáSLEDNE TEDA ZíSKA žIADATEĽ čESKé OBčIANSTVO ZAPLATí OBčAN SLOVENSKéJ REPUBLIKY SI ZA PREPUSTENIE ZO šTáT. ZVäZKU SR PODĽA DOSIAHNUTéHO,PREUKáZATEĽNéHO A OVERENéHO VZDELANIA PLATNé NA SR : - SOU 10.000 SK - SOU S MATURITOU + Sš 15.000 SK - VOš BAKALáRI A OST. Vš 20.000,- SK. TAKžE AK SI BUDETE BRAŤ AKO SLOVENKA DAJME TOMU NEMCA,RAKUšáKA, UKRAJINCA - TO NEVIEM ??? ZAPLATíTE ZA PREPUSTENIE ZO SLOVENSKéHO šTáTNEHO ZVäZKU PODĽA VAšEHO VZDELANIA,čI TO Už ZAPLATíTE NIEKDE NA AMB. - ZAST. ORGáNE SR ALEBO NA SLOVENSKU JE JEDNO,ZAPLAŤIŤ TO MUSíTE !

  AK SI OVšEM VZALA OBčANA čESKéJ REPUBLIKY A MáTE Už NIEKOĽKO KRáT ZMIEŇOVANý PRíSĽUB Z MVčR, KTORý VáM ZARUčUJE,žE šTáTNE OBč. Už TZV. čAKá NA VáS A,žE HO DOSTANETE ZAPLATíTE SI ZA PREPUSTENIE ZO šTáTNEHO ZVäZKU SLOVENSKéJ REPUBLIKY IBA 500,- Kč. NO POTOM SLOVENSKý PAS ODOVZDáTE,PODPíšETE PAPIERE NA AMB. A OD TéJ DOBY,AKO OPUSTíTE AMB. SR čO JE šTATUTáRNE úZEMIE SR NIE STE Už OBčANOM SLOVENSKéJ REPUBLIKY,ALE ANI čR !!! POZOR !

  STE JEDINCOM BEZ šTáTNEHO OBčIANSTVA, NEPATRíTE žIADNEMU šTáTU I NAPRIEK TOMU,žE MáTE V čR TRVALý POBYT ! VYRIADENIE SI čESKéJ OP A PASU VáM NEZABERIE VIAC,AKO DVA - TRI DNI BEHANIA PO úRADOCH Už V čR, MESTKý úRAD, CUDZINECKá POLICIA čR, POLICIA čR NO A ZA 30 DNí (U čESKéHO OP) AKO JE TO U CP NEVIEM??? SA STáVATE RIADNYMI OBčANMI čR A NA SLOVENSKO AK PôJDETE V RáMCI EU NA čESKú OBčIANKU STE Už NA SLOVENSKU POVAžOVANý ZA CUDZINCA I NAPRIEK TOMU,žE BUDETE MAŤ VO VAšOM NOVOM čESKOM PASE A OP NAPíSANé NáROSNOST : SLOVENSKá, MíSTO NAROZENí : BRATISLAVA. TAKžE NIKDY A NIKDE SA SLOVáCI NEZAPRú :)))

  SNáĎ SOM VáM NEšLA NA NERVY A NIEKTORýM MOžNO I TROšKU UPRESNILA MOMENTáLNE DO DETAILU,AKO TO VšETKO MOMENTáLNE FUNGUJE. JE PRAVDA,žE čR BUDE NúTENá (MYSLíM SI,žE AJ SR) ZMENIŤ PRáVNU LEGISLATíVU OHĽADNE PODMIENOK A UDELOVANIA šTáTNEHO OBčIANSTVA I KEĎ SME V EU. NIE JE PRAVDA,žE MUSíME íSŤ TZV. NORMOU EU PRETOžE SKORO KAžDý šTáT Má INé PODMIENKY NA UDELENIE šTáTNEHO OBčIANSTVA,AKO JE NEJAKá SMERNICA EU,AK NEJAKá EXISTUJE ?? :)))

  NAPRíKLAD V RAKúSKU TO DO ROKU 1989 BOLO TAK,žE AK SA VáM PODARILO DOSTAŤ SA DO RAKúSKA TAK V DEŇ SVATBY STE DOSTALA NOVé DOKLADY RAKúSKEJ REPUBLIKY, OBčANKU I PAS ATD. PO OTVORENí HRANíC SA ZáKON ZMENIL K VôLI UZATVáRANIU TZV. FIKTíVNYCH (FALOšNýCH) MANžELSTIEV. SAMOZREJME S OTVORENíM HRANíC SA ZáPADU A ZO VSTUPOM čR, SR A OST. šTáTOV SA ZáKONY ZMENILY A LEGISLATíVY PRIBúDAJú.

  DOKONCA !!! I V čESKéJ REPUBLIKE CHCú ZMENŤ DOBU NA UDELENI TRVALéHO POBYTU V PRíPADE SVATBY. MOMENTáLNE TO VEĽA CUDZINCOV JAK ZO SR,UKRAJINY,VIETNAMU ATD. VYUZíVA K FIKTíVNYM SOBášOV A PO SOBášI AUT.DOSTáVA TRVALý POBYT. ZíKONODARCI TO CHCú ZMENI´T,žE J PO UZAVRETí SOBášA BUDE NUTNé čAKAŤ ASI 2 ROKY A TOTO OBDOBIE BUDE BRANé,AKO PRECHODNé (OCHRANNé) OBDOBIE. AK SA POčAS 2 ROKOV MANžELSTVA OSVOJíTE A NEROZVEDIETE BUDE VáM NáSLEDŇE UDELENý TRVALý POBYT,ALESPOŇ TAKéTO Sú CIEĽE čESKýCH POSLANCOV OHĽADNE UDELOVANIA TRVALýCH POBYTOV ZA účELOM ZLúčENIA RODINY S OBčANOM čR. čR SA TýMTO NáSLEDNE CHCE BRáNIŤ VOčI NELEGáLNEJ MIGRáCIí čI FIKTíVNE UZATVáRANýM SŇATKOM.

   

  AK SOM VáM NIEKTORýM TROšKU POMOHLA SOM RADA AK SOM VáS NIEKTORýCH OTRAVOVALA A BOLA NUDNá, PREPáčTE, NAPRIEK TOMU VáM VšETKýM ĎAKUJEM, žE STE SI MôJ PRíSPEVOK PREčíTALI.

  VAšA SISSA Z PRAHY 

  nov 06, 2007
 • Obrázok používateľa Pyrate
  vdaka za podrobne info, o
  Pyrate

  vdaka za podrobne info, o trvalom pobyte som zatial nepremyslal ale jeden nikdy nevie a vediet nieco dopredu sa oplati Smile

  (poznamka mimo... NEMUSIS KRICAT Wink

  nov 06, 2007
 • Obrázok používateľa Nastasija
  Chcem sa spýtať, ako je
  Nastasija

  Chcem sa spýtať, ako je to s trvalým/prechodným bývaním keď idem do ČR študovať ale som občianka SR.

  Ak budem bývať na internáte môžem požiadať o prechodné bývanie? Alebo na to potrebujem nejaký podnájom.

  Ja totiž plánujem v ČR ostať aj po vysokej a žiť tu tak by som chcela aby mi začala plýnúť tá 5 ročná lehota ktorá je potrebná na získanie občianstva v ČR.

   

  jan 27, 2008
 • Obrázok používateľa moderatorvodicov
  Obcan EU
  moderatorvodicov

  mne pride clanok ako plny domnienok a vlastnych uzaverov. nevidim skoro ziadne vyhody trvaleho pobytu, pretoze jeho vyhody je mozne si uzit uz aj s prechodnym pobytom. dokonca ani nevidim nutnost 5 rokov mat prechodny pobyt s preukazom, na ziskanie trvaleho obcianstva. podla mna staci pobyt, ale nikde v zakonoch som nenasiel zmienky, ze by ten pobyt musel byt potvrdeny fialovym preukazom!

  apr 01, 2008
 • Obrázok používateľa peter63
  prepustenie zo štátneho zväzku SR
  peter63

  "za prepustenie zo štátneho zväzku SR zaplatíte Slovensku 20 000 Sk" .... toto uz neplati...plati sa asi 1000 korun za doklady

  pytal som sa na to dnes na slov. ambasade v Prahe

  jan 27, 2009
 • Obrázok používateľa Cimcirimci
  Tieto tri vyhody platia aj
  Cimcirimci

  Tieto tri vyhody platia aj pre prechodny pobyt. Trvaly pobyt nemam a uplatnujem: 

  • Možnosť byť oslobodený od platenia daní v niektorých oblastiach (napríklad daň z nehnuteľnosti oslobodzuje majiteľov bytov v novostavbých od platenia dane na 15 rokov, ak byt slúžil k trvalému bývaniu vlastníka alebo jeho rodiny: tu je sporné, čo sa presne považuje za „trvalé bývanie“, ale veľa právnikov a daňových uradníkov to berie tak, že tam daňovník musí mať administratívnu adresu, t.j. adresu trvalého pobytu)
   
  • Možnosť odpočítavať z daní úroky z hypotekárneho úveru (veľmi vysoká daňová úspora, ktorá napr. na Slovensku nie je možná; opäť ale platí podmienka, že byt musí slúžiť k trvalému bývaniu vlastníka alebo jeho rodiny)
   
  • Možnosť byť účastníkom verejného zdravotného poistenia v ČR, t.j. okrem iného aj vybrať si ktorúkoľvek zdravotnú poisťovňu (defaultne cudzinci môžu byť poistení iba vo VZP)

  jan 28, 2009
 • Obrázok používateľa Martin01234
  Trvaly Pobyt - USA
  Martin01234

  Caute. Moze mi niekto poradit? Nezijem v Prahe, ale v USA, nenasiel som lepsi portal na nete, tak sa skusim poradit tu.

  Zijem uz v USA legalne 5 rokov ako trvaly rezident, o nedlho si idem podat ziadost o americke obcianstvo (s tym, ze si ponecham Slovenske). Nedavno som hovoril s matkou a vravela mi, ze sa zistilo, ze som stale prihlaseny v zdravotnej poistovni (VSZP). Z VSZP mi poslali emailom odhlasku z poistenia, no nie som si isty, ci do kolonky "trvaly pobyt" mam uviest moju adresu v USA alebo na Slovensku, kde mi stale chodi posta. Dalsia vec, ked som sa odstahoval do USA, trvaly pobyt na Slovensku som neodhlasil. Cize oficialny trvaly pobyt mam stale na Slovensku. Matka mi povedala, ze ak mam trvaly pobyt stale na Slovensku a za tych 5 rokov som neodovzdal danove priznania, ze mi hrozi pokuta. Tak teraz neviem co mam robit. Mam povedat matke nech za mna zrusi trvaly pobyt na Slovensku a nahlasi novy v USA s datumom ked som zo Slovenska odisiel? Tym padom by mi nehrozila pokuta za neodovzdane danove priznania? Co sa tyka VSZP, tiez neviem ci tam nehrozi nejaka pokuta za neskore odhlasenie z VSZP.

  Nevedel som, ze este aj tu v USA po 5 rokoch budem musiet zapasit s byrokraciou -:)

  Mato

  Mar 31, 2009
 • Obrázok používateľa MarecKO02
  Cakacia celková doba na obianstvo v CR je 10 rokov???
  MarecKO02

  čaves  lidi,chcel som sa spýtat, ako to vlastne popravdeje..Ak somtoshopil, tak po piatich rokov precodného pobytu možem požiadat a trvalý pobyt a tým aj o české občianstvo??alebo musím čakat este dalších 5 rokov na občianstvo čr??som z toho nejako vykolajkený, 5 alebo 10 rokov na občianstvo???dakujem za všetky rady:)

  máj 06, 2009
 • Obrázok používateľa Elvis
  Elvisove objasnenie situacie
  Elvis

  40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

  § 7

  (1) Státní občanství České republiky lze na žádost udělit fyzické osobě, která splňuje současně tyto podmínky:
  a) má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,
  b) prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky,
  c) nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
  d) prokáže znalost českého jazyka.

  V tejto diskusii je chaos pretoze sa naraz vedie na temu "obcianstvo" a "prechodny/trvaly pobyt". Napriklad ak si v CR kupim nehnutelnost tak tu mozem mat trvaly pobyt hned na druhy den potom co bude povoleny vklad do katastra (bez toho aby som predtym co i len na 1 den navstivil CR!). A hned potom mi zacne bezat lehota na ziskanie obcianstva. Bolo by dobre tuto diskusiu rozdelit na 2 temy a ak o niecom pisat tak presne definovat situaciu pretoze zakony poznaju mnoho vynimiek a rozne situacie riesia roznym sposobom.

  E.

  P.S: podla § 87g (1) Ministerstvo vydá občanu Evropské unie na jeho žádost povolení k trvalému pobytu po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území... Co potom chcete robit s povolenim na trvaly pobyt? Ved ziaden blazon (=vlastnik nehnutelnosti) vam nedovoli prihlasit sa k nemu na trvaly pobyt. Ak takeho blazna najdete tak dajte vediet (nasadim mu korunu!).

  máj 06, 2009
 • Obrázok používateľa XThom
  Aktualizácia údajov pre Cudzineckú políciu
  XThom

  Podľa zákona 362/1999 Sb. by sa to malo týkať, ako trvalého, tak, a vo väčšine prípadov, prechodného pobytu. No a ešte uzšie špecifikované na ľudí, ktorí bývajú na internátoch v ČR. Spravidla je v potvrdení o ubytovaní uvedená doba, do kedy máme na koleji zmluvu o ubytovaní. Je však málo rozšírené, že po ukončení platnosti zmluvy o ubytovanie je potrebné Cudzineckej polícií nahlásiť buď zmenu, ak sme sa sťahovali, alebo predložiť nové potvrdenie, aj ak sme sa nesťahovali, čiže si vlastne predĺžiť ubytovanie, a to do 30 dní od danej zmeny (konk. §98a, ods. 1 písm. d). V blokovom konaní je možné uložiť pokutu až 3000 Kč (podľa pokutového bloku je to §157, ods. 1 písm. t), ja som našťastie obstál "len" s 500 Kč, keď som prišiel hlásiť rok po skončení ubytovacej zmluvy adresu nového internátu. Samozrejme, týka sa to aj ľudí v podnájmoch, ktorí majú tiež zmluvy na doby určité.

  okt 16, 2009
 • Obrázok používateľa kao
  je to tak
  kao

  platil som 6000 pokutu (aj za partnerku). odvolal som sa aj na ministerstvo VNCR ale nepomohlo - baby na cizineckej sa to dozvedeli a boli este viac nakurene.. ;) 

  a dali nam to v 100 CZK blockoch - 60kusov.. asi za trest :D

  jan 31, 2012
 • Obrázok používateľa butterfly
  otazka
  butterfly

  Pisete o 30 dnovej lehote, pocas ktorej musim ist hlasit, ze som v CR.

  Co vtedy, ked som tu uz skoro 2 roky a este som to nikde nehlasila, ani nemam prechodny pobyt.

  Ked si pojdem ziadat o prechodny az teraz koledujem si o nieco?

  vdaka :)

  okt 17, 2009
 • Obrázok používateľa deafman
  teoreticky ano, ked mi
  deafman

  teoreticky ano, ked mi vykradli auto a bol som na policii, tiez ma za to buzerovali, ale pokutu mi nedali. Ale vraveli, ze dostat ju mozem. Takze neviem. Inak som natom uplne rovnako ako ty. Trvaly pobyt si vybavujem uz pomaly polroka a stale sa mi tam nechce :DD. Ale ak to na mna vytiahnu, ze preco som sa neprihlasil, tak budem robyt mierne blbeho, aby som ich moc nevytocil :o)

  okt 17, 2009
 • Obrázok používateľa XThom
  Pri vypĺňaní tej fialovej
  XThom

  Pri vypĺňaní tej fialovej žiadosti je na nej aj okienko, kde je nutné napísať dátum vstupu na územie republiky (alebo tak nejak). Čiže stačí napísať hocijaký dátum napr. spred 2 týždňov a je to v poriadku. Nijako to nedokážu zistiť, nakoľko je to pravda a pýtať sa na to nebudú. Hoc tu si aj 10 rokov, nemusíš tu byť v jednom kuse :-)

  okt 17, 2009
 • Obrázok používateľa lucox
  uz ho mas ?
  lucox

  Ahoj Ivetka,

  tak ako to nakoniec dopadlo ? Uz sa ti ho podarilo vybavit ? A co "pokuta" ? :)

  Martin

  apr 25, 2010
 • Obrázok používateľa macej21
  potvrdenie o ubytovani
  macej21

  nemate niekto skusenost, ci budu akceptovat najomnu zmluvu, ked je medzi najomcom a podnajomcom, cize ten clovek nie je zapisany v katastri.

  jan 12, 2011
 • Obrázok používateľa macej21
  podla tych
  macej21

  tlaciv mi pride, ze je jedno ci je majitel, najomca atd a navyse v tom tlacive na nete je napisane ze uradne overene podpisy musia byt len pri ziadani o trvaly pobyt. Co sa dost odlisuje od toho co tvrdila pani na CP.

  Otazka teda znie, staci ked si dam to lajstro podpisat najomcovi, kedze som podnajomnik, nemusim ziadne podpisy overovat u notara, dokladat jeho najomnu zmluvu, plnu moc a podobne somariny?

  jan 12, 2011
 • Obrázok používateľa damjan
  no podla toho co je tam napisane
  damjan

  by to malo stacit. ked nebude, tak je niekde chyba. ja by som sa na tvojom mieste popytal telefonicky na infolinke, tam mas sancu ze narazis na inteligentnejsiu pani nez pri okienku.. a pri okienku vela toho nevyhadas ked ani nevies ci si v prave.

  jan 12, 2011
 • Obrázok používateľa macej21
  takze nestaci,
  macej21

  preventivne som tam zavolal, v nadeji ze teda pani pri telefone ma potesi viac ako pri okienku ale nepotesila. Pokial mam podnajom od najomcu tak musi byt dolozena este aj zmluva medzi majitelom a najomcom + notarsky overeny doklad o zaisteni ubytovania...ta nasa byrokracia

  jan 12, 2011
 • Obrázok používateľa damjan
  nj
  damjan

  vysledok vobec neprekvapuje.. a vzdy radsej 3x volat ako raz ist :-]

  tak ak sa nechystas do toho co popisujes hore, mozes skusit to co pisal nuck, napr. on si tu kupil byt, muehehehe :-D

  jan 12, 2011
 • Obrázok používateľa nuck
  nebudu
  nuck

  sorry, nebudu. pani to kontroluje v katastri. Dokonca som tam mal malu chybku v adrese - resp. na katastri mali chybku - ja som to mal v zmluve spravne a uz to nechceli vobec uznat. Skus si najst niekoho, kto tu ma kupeny nejaky byt a velmi pekne ho popros o vyplnenie potvrdenia o ubytovani na dobu urcitu. 

  jan 12, 2011