Ako sa nestať po 4 rokoch štúdia učiteľom a skončiť ako magister filozofie platený za prenájom svojich schopností v IT firme

*Tak bol som si aj sám vedomý, že je to prinajmenšom neprehľadné, resp. aj asi s malou vypovedacou schopnosťou, lež nechcelo sa mi s tým patlať, ako sa vraví, a tak som sa s tým nepatlal, akože viem byť pohodlný až lenivý niekedy. Ale keď už som to sem vycapil, tak by sa ai patrilo aspoň nejaký ten úvod k tomu dať, takže aj vďaka Dominike som sa k tomu dotlačil.*

*Situácia bola asi taká, že počas môjho VŠ štúdia sa začali diať v súvislosti s celospoločenskou situáciou (blížili sa voľby, mi. začalo posiľňovať aj proslulé SNS) sa začala meniť aj atmosféra na mojej alma mater UCM, a začali sa tam vnútorné spory a boje medzi zamestnancami a študenti sa začali stávať rukojemníkmi v tomto. Nebudem opisovať všetky podrobnosti, to by bolo na tenšiu knižku, ale all-in-all, bola to dosť záťaž na na každého psychiku, keď sa mohol učiť, koľko chcel, a aj tak nespravil skúšku/skúšky potrebné k postupu do 5. záverečného ročníka (skúšku ani opakovanú napr. nespravilo cca 80 z 82 študentov..). Do toho sa stalo to, že bola práve jedna z prednášok s takýmto "prednášajúcim" z katedry histórie, na ktorú som prišiel posilnený z obeda, kde som ma pivo, rum a šiel som aj na dupľu. Keď začal prednášajúci hovoriť zas nejaké tie svoje drísty, čo nesúviseli so štúdiom, tak som vyjadril svoj názor - rihol som si tak, že som prehlušil každý zvuk v prednáškovej miestnosti s 90 študákmi. Bola aspoň na chvíľu sranda a uvoľnenie. Každý to potreboval. Lenže potom sa začali diať veci.. že či.. *

*Keďže som sa venoval histórii amatérsky zo záujmu už skoro od malička (začínal som eposmi o šípkovej ruženke, 12 trpaslíkoch, dobrých a zlých kráľoch a pod.) a neskôr dosť intenzívne (4 roky VŠ štúdia), cítil som sa ako by som sa preniesol v čase do 50-tych rokov v ČSSR.. začalo nezmyselné zastrašovanie kolektívnymi trestami, neskutočné arogantné urážky.. strach.. čo viedlo až ku vzájomnému udávaniu zo strany študákov. To posledné ma naozaj dostalo. Ozval som sa JEDINÝ z asi 90 VŠ študentov, tejto inteligencie, budúcich pedagógov.. JEDINÝ. Prišlo mi zle, bola to posledná kvapka života na Slovensku a rozhodol som sa, že čo najskôr emigrujem. Jediní, čo sa ma zastali, tak bolo pár študákov, ale to len neoficiálne. Tak isto niekoľko predstaviteľov univerzity, od dekanky našej fakulty, prorektorky našej univerzity, niektorých učiteľov z filozofickej fakulty - ale to tiež viac neoficiálne, a v záujme vlastných žabomyších vojen v rámci univerzity..*

 

*Ešte som sa však rozhodol doriešiť svoju vec. Pre seba som urobil to, že som okamžite podal žiadosť o pretúpenie, čo sa akosi zázrakom vybavilo tak, že som zo 4 ročníka prstúpil na iný odbor priamo do 5., diplomového, štátnicového - na čistú filozofiu, s asi 12 prestupovými skúškami.. je to nelegálne, ale bol som za tú možnosť, čím skôr to skončiť vďačný. Na Slovensku je možné skoro čokoľvek.. Niektorým predstaviteľom z katedry histórie už nepredĺžili zamestnanecké zmluvy. Snáď tí, čo tam zostali, sa už začali chovať aspoň trocha inak ku svojim zamestnávateľom a predmetom svojej činnsoti - študentom.*

*Mojou snahou bolo ukázať, že by sme sa mali snažiť o to, aby sa naše okolie utváralo k obrazu, ktorý pokladáme za šťastnejší, než je aktuálna realita. Nie len kecať, ale aj niečo spraviť. Nie vždy naše chovanie bude ocenené vavrínovými vencami, slovenskou hymnou a tlieskajúcimi fanúšikmi, ale budeme si môcť zatlieskať aspoň my sami.. PRINAJMENŠOM.

Ak by sme sa snažili, a aspoň občas spravili nejakú tú maličkosť, tak "ľudia" ako fico, gašparovič, trnka, lexa, harabin by vyberali smetné koše, alebo by aspoň pracovali ako obyčajní slušní zamestnanci, robili by si voju prácu.

A Slováci by neboli tým, čím sú - hospodáskymi zvieratami.*

 

Stando 013, Adama Trajana 013, 921 01 Piešťany

 

Pán Ing. Gabriel Kubál

                                                     Orgán kontroly

                                                     Rektorát

                                                     Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

                                                     Nám. J. Herdu 2                                                                                                                     

                                                     917 01  Trnava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vec:     Sťažnosť na právoplatnosť skúšky z predmetu Dejiny štátu a práva zo zimného semestra 2005/2006;

 

            Sťažnosť na postup PhDr. M. Duchoňa zo dňa 07.03.2006 na prednáške z predmetu Historická geografia;

 

Sťažnosť na postup vedúceho Katedry histórie PhDr. T. Kluberta, PhD. voči študentom IV.ročníka odboru História, resp kombinácie Dejepis v letnom semestri 2005/2006.

 

Odôvodnenie:

 

 

Rozhodol som sa rozhodol podať sťažnosť napriek Žiadosti o prešetrenie postupu PhDr. M. Duchoňa zo dňa 07.03.2006 na prednáške z predmetu Historická geografia,ktorú som s podobným vyznením zaslal doporučene dňa 09.03.06. pani dekanke Filozofickej fakulty (ďalej FF) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej UCM) PhDr. Gabriele Ručkovej. Dovtedajšia snaha pani dekanky riešiť súbor abnormálnych problémov, vyskytnuvších sa v tak traumatizujúcej koncentrácii na akademickej pôde UCM, resp Katedry histórie, v prospech dotknutých študentov, resp celej UCM, sa však, na škodu veci, ukázala ako neúspešná. Neúspešnou, resp v istom ohľade nedostatočnou sa mi začala javiť po oboznámení sa so skutočnosťou, že zneuznanie právoplatnosti dvoch skúškových predmetov zo semestra zimného 2005/2006 a nariadenie o ich opakovaní v semestri letnom 2005/2006, na ktorých zneuznanie podľa môjho názoru postačil len zlomok formálnych a obsahových nedostatkov (nie som oboznámený s presnými dôvodmi, prečo zneuznané boli, ale viem o viacerých takých, ktoré ako odôvodnenie zneuznania použité neboli - ktoré by, opäť podľa môjho tu prezentovaného názoru postačili i na iné opodstatnené, a pre úroveň a budúcnosť celej UCM len prospešné opatrenia); že toto rozhodnutie pani dekanky bolo pánom rektorom UCM doc. RNDr. Eduardom Kostolanským, Csc. zrušené. Aj preto som sa nakoniec rozhodol celú záležitosť predať kontrolnému orgánu.

 

Na základe:

 

Pracovného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ukladám orgánu zodpovednému za proces kontroly do pozornosti:

Čl. 6. ods. 3, písm. a), b), j), l); ods. 4, a), g); ods. 6, písm. f) poml. 1, 6, 7

Čl. 8. ods. 1,; ods. 2,; ods. 4, písm. a), c)

Čl. 10. ods. 6,;

 

Zákona o vysokých školách

ukladám orgánu zodpovednému za proces kontroly do pozornosti:

Čl. 1. §1 ods.4, a), b); §4 ods.1, d).

 

V ktorých  zmysle uvádzaný/é objekty budúcej kontroly podľa mňa nekonali, resp v ktorých

skutková podstataneoprávneného činu bola konaním objektu/ov budúcej kontroly podľa mňa

naplnená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet:

 

 

Nasledujúce riadky sa mi nepíšu ľahko nie len z dôvodu, že ich píšem viac-menej z donútenia okolnosťami, ale i pre to, že musia vypovedať trápny príbeh slovami, ktoré by nemali byť nedôstojné. Najskôr v krátkosti uvediem základné fakty, ku ktorým následne vyjadrím svoje stanovisko.

           

Nie dlho po začiatku prednášky Historická geografia som na seba nechtiac upozornil počinom, ktorý v istých kultúrach vyjadruje po jedle uznanie nad umením kuchára, alebo, ako je to častejšie, ktorý môže byť prozaickým dôsledkom procesov tráviaceho traktu po konzumácii jedla či bublinkových nápojov. Prednášajúci okamžite  po tomto počine, nedajúc vinníkovi čas pre uvedomenie si toho, čo sa vlastne stalo a pokusu o nápravu, začal raz opäť z dehonestáciou vlastných študentov, ktorú zakončil pamätným doslovom „doštudujte si to sami, odkiaľ chcete.. ja vás môžem..“ a prednášku po uplynutí ani nie jej polovice, svojim odchodom ukončil.

Som si vedomý, že môj počin jednoducho na prednášku (akúkoľvek) nepatrí, že „to sa nerobí“.. ale že sa niečo nerobí neznamená, že sa to nemôže stať. A jednoducho sa ukázalo, že aj medzi študentmi sú predsa len ľudia.. Čo však zostáva študentovi, ak sa chtiac-nechtiac ocitne v takejto situácii? I mňa hneď napadne – to najmenej a zároveň najviac, čo môže vykonať pre nápravu, je ospravedlniť sa a snažiť sa byť už ticho. Lenže.. z toho, ako sa prednášajúci zachoval, sa môže zdať, že o takéto riešenie tejto trápnej situácie prednášajúci jednoducho nemal záujem. Svoju chybu priznávam, a nie len to – spolužiakmi som bol, či už okamžite po počine alebo po ňom, priamo alebo nepriamo[1], obviňovaný, že kvôli mne nedostanú zápočty, resp. skúšky – a mysleli to vážne, majú strach - už spoznali, že dotyčný prednášajúci vidí urážky vo veciach, ktoré si byť urážkami nikdy nenárokovali, že prirodzené postoje študentov, ak sú v opozícii k jeho, „berie osobne“[2], a že svoju neoprávnenú pomstu je ochotný, a je i neuveriteľne možné, že i schopný vykonať[3].

            Ak sa k takémuto postoju k študentom pridajú viacerí „pedagógovia“, ktorí v študentoch vôbec nevidia zmysel svojho pôsobenia na univerzite, nevidia v nich partnerov vo výchovno-vzdelávacom procese za účelom všeobecného pokroku, prospechu oboch strán, ale naopak, študenti sa stávajú len objektom, vhodným práve na to, nechať zo sebou robiť to, na čo príde ich „pedagógom“ momentálne chuť, ak sa stávajú terčom dehonestujúceho posmechu, urážok či zastrašovania, študenti majú veľmi málo možností alebo chuti s tým niečo spraviť.. bráni im v tom jednak anarchia moci ich „pedagógov“, jednak ich vlastný praktický rozum, ktorý v nich tvorí ducha otroka.

            A tak ani ja som nemal veľmi chuť protestovať oficiálnou cestou proti opovrhnutiahodnému prístupu anarchie moci, charakteristickom pre niektorých pracovníkom Katedry histórie, ktorý sa postupne stáva i krédom a symbolom celej zmienenej katedry. Avšak po tom, čo na druhý deň po trápnosti, ktorej môj počin bol zámienkou, vedúci Katedry histórie PhDr. T. Klubert, PhD. sa snažil získať meno toho, kto spravil to, čo sa nerobí – teda moje, a spolu s tým sa už po niekoľkýkrát vyhrážal kolektívnou zodpovednosťou a zavedením disciplinárneho konania proti celému IV. ročníku (z dôvodu anonymity „grgu“ a akéhosi audiozáznamu, ktorá zachytáva urážky PhDr. M. Duchoňa na adresu študentov – mne osobne nič bližšie o tom nie je známe, než že nikto zo študentov o tom nič nevie, i keby tento audiozáznam radi mali..), som pocítil, že čo je veľa, to je už asi príliš a rozhodol som sa, mimo udania samého seba zo skutku, ktorý si zaslúži okrem zainteresovania celej Katedry Histórie a celej UCM snáď i trest smrti, i spísať a predať celú záležitosť na prešetrenie orgánu kontroly.

 

Psychický teror páchaný na študentoch IV. ročníka zo strany niektorých pracovníkov Katedry histórie je tak abnormálny a nepochopiteľný, že priamo nezainteresovaný môže niektorým skutočnostiam (z ktorých viaceré v tejto „sťažnosti“ uvedených nie je) len ťažko uveriť a chybu bude a priori sústavne hľadať na strane, ktorá nie je posypaná všetkými tými titulmi a hodnosťami, za ktorými by sa mala formálne predsa len skrývať aj nejaká tá múdrosť a pochopenie.. Tento postoj je pochopiteľný, pretože tejto smutnej a veľmi nepríjemnej pravde dlho nemohli uveriť ani sami študenti a niektorí neveria dokonca ešte ani dnes, že nejde len o zlý sen. Ale postupné poznávanie jednotlivých faktov v tejto afére, ktorá má svoj počiatok v skúškovom období zimného semestra 2005/06 len na prvý pohľad, núti ľudí poriadne si pretrieť oči a snáď.. i niečo vykonať.

Ako sa tvrdí, situácia nie je nikdy taká zlá, ako sa javí.. ako čiastka dotknutej 70-80-člennej (prepáčia, ale presné číslo mi zo subjektívnych príčin známe nie je) historicko-dejepisnej skupinky som presvedčený, že pre tých „všetkých ostatných“ nie je vskutku taká zlá, ako sa javí absolútnej väčšine tých dotknutých, ktorí sa majú viac učiť (oznámenie Katedry histórie po námietkach senátorov na neprimeranosť skúšky z predmetu Dejiny štátu a práva v z.s.05/06), aby využili šancu neuspieť; ktorí budú vylúčení, ak sa budú ponosovať na psychickú šikanu pochodbovým reptaním (veľmi jasné verbálne vyjadrenia vedúceho Katedry histórie prezentované nie raz); ktorí zo zotrvačnosti stále čakajú, ktoré z nepoznaných zákutí tajomstiev psychiatrie im bude ešte vyjavených..

Dúfajme, že ktorí sú včera a dnes traumatizovaní tlakom divne hlúpej histérie, nestanú sa obrazom pôsobenia histerických činiteľov, lež prekonaním agónie fantastických komplexov, flegmatickým odvrátením hlavy pri odprataní divnej histérie do vhodnejšieho prostredia a zariadenia, stanú sa z nich múdri ľudia a v neposlednom rade i magistri.

 

 

P.s.: K tejto sťažnosti pripájam i kópiu môjho ospravedlnenia PhDr. M.Duchoňovi

 

V Trnave dňa 22.03.2006

           

 

 

 

Stando

IV. ročník

NaDe 12

FF UCM

 

 

Vec: Ospravedlenenie PhDr. M. Duchoňovi, tajomníkovi Katedry histórie FF UCM

 

               

 

 

 

            Pre opätovnú, Katedrou histórie vyvolanú hektickosť posledných hodín a dní, som pre svoje ospravedlnenie zvolil takúto poloformálnu cestu, formu inú, než som pôvodne zamýšľal.

           

            Ospravedlňujem sa za prejav svojej ľudskej nedokonalosti na prednáške Historická geografia zo dňa 07.03.2006. O tom, čoho som sa stal autorom, sa môže myslieť, že "sa nerobí" - no stáva sa a stalo  sa.

           

            Pre Vašu reakciu, ktorá bezprostredne a okamžite nasledovala, a ktorou som bol totálne (opäť) zaskočený nie len ja, moje ospravedlnenie nenasledovalo v na to najvhodnejšom okamihu - hneď vzápätí po inkriminovanej trápnej udalosti. No po chvíli som začal premýšľať, ako to napraviť - a prišiel som k záveru, že najvhodnejším okamihom pre ospravedlnenie sa Vám i mojim spolužiakom, bude nasledujúca prednáška (teda o týždeň).

 

            No pre udalosti, ktoré nasledovali (vyhrážky a zastrašovanie zo strany PhDr. T. Kluberta, vedúceho Katedry histórie smerom ku študentom o kolektívnom disciplinárnom konaní, potrestaní, resp. vylúčení zo štúdia celého IV. ročníka) som bol nútený zvoliť takúto formu, ktorá je dielom vytvoreným doslova "na kolene".

 

            Teda, prijmite prosím moje ospravedlnenie a nehľadajte v tejto, mojim autorstvom poznačenej trápnosti, nič iné, než čím to bolo - nevhodným prejavom ľudskosti študenta..

 

 

V Trnave dňa 09.03.2006

 

 

 

 

 

Stando

            IV. Ročník

NaDe 12

FF UCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe

Zákona o vysokých školách

ukladám orgánu zodpovednému za proces kontroly do pozornosti:

 

Čl. 1. §1 ods.4, a), b); §4 ods.1, d)

 

Prvá časť

Základné ustanovenia

 

 

§ 1

Poslanie, úlohy a postavenie vysokých škôl

 

4,

Vysoké školy napĺňajú svoje poslanie

 

a)

výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi

zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou,

 

-V ktorého zmysle uvádzaný/é objekty budúcej kontroly podľa mňa nekonali. (pozri ..)

 

b)

výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie

a vedením študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému

 mysleniu, zdravému sebavedomiu a k národnej hrdosti,

 

-V ktorého zmysle uvádzaný/é objekty budúcej kontroly podľa mňa nekonali. (pozri ..)

 

 

§ 4

Akademické slobody a práva

 

1,

Na vysokej škole sa zaručujú tieto akademické slobody

a akademické práva:

 

d) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich

názorov

 

-V ktorého zmysle uvádzaný/é objekty budúcej kontroly podľa mňa nekonali. (pozri ..)

 

 

Na základe

Pracovného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ukladám orgánu zodpovednému za proces kontroly do pozornosti:

 

 

Čl. 6. ods.3, a), b), j), l); ods.4, a), g); ods.6, f) b. 1, 6, 7

 

Čl. 6.

Práva a povinnosti zamestnancov

 

 

Ods.3,

Povinnosti a obmedzenia zamestnanca – zamestnanec univerzity je podľa zákona o

výkone prác vo verejnom záujme, zákona o VŠ a ZP povinný najmä:

 

a)

dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne

platné predpisy, vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa

svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a

ľudské práva

 

 

b)

konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme

všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a

rozhodovania,

 

j)

vykonávať osobne, podľa pokynov zamestnávateľa práce podľa pracovnej zmluvy,

v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu

 

l)

nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami univerzity, vytvárať a chrániť dobré

meno univerzity

 

Ods.4,

Zamestnanec nesmie:

 

a)

vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo

vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť

g)

poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom

záujme.

 

Ods.6,

Povinnosti vedúcich pracovníkov:

 

f)

Vedúci zamestnanci sú – okrem povinností zamestnanca (§ 81 ZP) a základných

povinností vedúcich zamestnancov (§ 82 ZP) povinní najmä:

 

1,

riadiť a kontrolovať prácu a činnosť podriadených zamestnancov,

 

6,

zabezpečiť na pracovisku dodržiavanie pravidiel slušnosti a občianskeho spolužitia

s cieľom vytvárať priaznivú pracovnú atmosféru, motivujúcu podriadených

zamestnancov kvalitne plniť pracovné úlohy,

 

7,

dbať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny a k neplneniu

pracovných povinností a navrhovať opatrenia a postihy, ak sa tak stane,

 

Čl. 8. ods.1,; ods.2,; ods.4,; a), c), d)

 

Čl. 8.

Pracovná disciplína a hodnotenie jej porušovania

 

 

Ods.1,

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu, čo znamená, že je

povinný dodržiavať všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovného pomeru.

 

Ods.2,

Porušenie pracovnej disciplíny spočíva v zavinenom porušení tých povinností

zamestnanca, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, z pracovného poriadku,

z pracovnej zmluvy a z nedodržania príkazu alebo pokynu nadriadených zamestnancov.

 

Ods.4,

Za závažné porušenie pracovnej disciplíny, pre ktoré sa môže so zamestnancom

okamžite skončiť pracovný pomer sa na univerzite považuje:

 

a)

neospravedlnená absencia

 

 

c)

preukázaný násilný čin proti vedúcemu zamestnancovi, spolupracovníkovi,

študentovi alebo návštevníkovi v priestoroch univerzity aj mimo nej

 

d)

ak zamestnanec oznamuje a rozširuje nepravdivé údaje o inom zamestnancovi

univerzity alebo ich oznámi nadriadenému zamestnancovi s úmyslom získať

výhodu

 

 

Čl. 10. ods.6,

 

Čl. 10

Pracovný čas

 

6,

Zamestnanec je povinný byť počas pracovného času na svojom pracovisku a odchádzať

z neho až po jeho skončení. Opustiť pracovisko, aj služobne, môže len so súhlasom

vedúceho zamestnanca. Za využívanie fondu pracovného času a vedenie povinnej

evidencie pracovného času je zodpovedný vedúci zamestnanec.

 

 

 

 

 [1] Ak sa študenti navzájom nahovárajú na udanie autora inkriminovaného počinu, logicky zdôvodňujúc potrebou uchrániť ostatných od pomsty vyučujúceho (vyhlásenie vedúceho Katedry histórie PhDr. T. Kluberta, Phd., že ak meno pôvodcu „grgu“ nebude udané, bude sa celá situácia okolo všetkých „neprístojností“ študentov, riešiť na princípe kolektívnej viny, cestou disciplinárneho konania s dodatkom, že jemu „nebude robiť problémy“ ani vylúčenie celej 70-80-člennej skupinky.. samozrejme.. ak sa udanie zrealizuje.. NIČOHO sa tých 70-80 študentíkov báť nemusí, a i u autora grgu  pôjde len o riešenie bez vážných dôsledkov – no čo k tomuto dodať? – odpoveď budem trpezlivo čakať od kontroly.. normality.) napriek prehláseniu, že sa autor „grgu“ udá sám a tento krok (ako som sa dozvedel) bol zrealizovaný ešte pred autorovým písomným sebaudaním. Pri týchto udalostiach autor pociťoval veľa „nepriamosti“.

[2] Ako sa minimálne raz vyjadril – konkrétne autorovi pri naivnej snahe študentov o dialóg pri riešení situácie ohľadne skúšky z predmetu Dejiny štátu a práva v skúškovom období zimného semstra 2005/2006.

[3] V podobnom smere, ako naplnil tieto svoje slová skutkom vyhlásenia ďalších termínov zo skúšky Dejiny štátu a práva, ktoré o dva dni bez udania dôvodu zrušil.

Zaraď článok do kategórie: 

Komentáre (15)

 • Obrázok používateľa Stando013
  ..to formatovanie je tu fakt
  Stando013

  ..to formatovanie je tu fakt strasna zalezitost.. ak by to chcel dat clovek do ludskej podoby cez svojpomocne pouzitie vlastnych html tagov cez upravu v zdroji, tak by niekedy musel obetovat naozaj dost casu.. a zbytocne..

  nov 21, 2012
 • Obrázok používateľa Dominika
  Nechapem. A fakt som sa to
  Dominika

  Nechapem. A fakt som sa to snazila precitat pocitovo cele. Ale stale nechapem zmysel tohoto na tychto strankach... Co bol ucel?

  nov 22, 2012
 • Obrázok používateľa Stando013
  Ahoj, ..tak som sa to
  Stando013

  Ahoj,

   

  ..tak som sa to posnazil troska priblizit, dava to vacsi zmysel teraz z tvojej strany?

   

  St.

  nov 23, 2012
 • Obrázok používateľa Stando013
  Servus, Je to designovo
  Stando013

  Servus,

   

  Je to designovo rozdrbane, to urcite, takze orientovat sa v tom asi nebude pohladenie peříčkem. Informacii tam je viac, nez by mohlo byt, hlavne nejake tie odkazy na § v zavere, tie by tam nemuseli byt uz vobec, minimalne pre prehladnost, ale capol som pospolu to tak, ako som to mal, ako sa to stalo.

  Zmysel? No.. ten si kazdy asi musi najst sam, ze ano. V zasade som chcel ukazat, ze ludia by sa mali vediet porvat za svoje prava a za to, mat nejaku hrdost, nie ako vacsina Slovakov, ktori nestoja ako ludia, ani za zlamanu greslu, a maju blizsie skor k hospodarskym zvieratam, nez k ludom, co ma teda serie popravde, a preto niekedy sa snazim ukazat, ze sa nemusia bat prestat sa chovat ako tie hovada.

  Trosku nechapem ani ja teba teraz, aby som sa priznal, nic v zlom, spytam sa - nepochopila si, co bolo obsahom (co by nebolo nepochopitelne, pretoze to nie je najlepsie podane z mojej strany, co uznavam), alebo naozaj len nechapes, preco je to fomou blogu a na "tychto strankach"?

   

  St.

  nov 22, 2012
 • Obrázok používateľa juki
  Môžeš v pár vetách zhrnúť čo
  juki

  Môžeš v pár vetách zhrnúť čo sa stalo a čo chceš povedať? Ono sa to ťažko číta aj mimo formátovanie.

  nov 23, 2012
 • Obrázok používateľa Stando013
  cus, ..prave som sa o to
  Stando013

  cus,

   

  ..prave som sa o to snazil v "uvode", medzii tymi hviezdickami. sice narychlo a bez kontroly prilisnej, kedze som v praci, ale snad sa mi to aspon scasti podarilo..?

   

  st.

  nov 23, 2012
 • Obrázok používateľa juki
  Vďaka, už mi je to
  juki

  Vďaka, už mi je to jasnejšie:P

  nov 23, 2012
 • Obrázok používateľa Stando013
  dufam, ze to nebol
  Stando013

  dufam, ze to nebol sarkazmus:D

  nov 23, 2012
 • Obrázok používateľa juki
  nie nebol, vynimocne:P
  juki

  nie nebol, vynimocne:P

  nov 23, 2012
 • Obrázok používateľa Pyrate
  slovami Sheldona, a nebolo
  Pyrate

  slovami Sheldona, a nebolo toto sarkazmus? teeth_smile.gif

  nov 23, 2012
 • Obrázok používateľa Stando013
  poprosil by som.. vyjadrujme
  Stando013

  poprosil by som.. vyjadrujme sa ako sa patri.. DOCTOR Sheldon Cooper..

  :D

  nov 24, 2012
 • Obrázok používateľa Dominika
  Ahoj. Neber ma zle, ja velmi
  Dominika

  Ahoj. Neber ma zle, ja velmi rada citam pribehy inych ludi, ale ked si tam vycapil par listov, paragrafov, bez akehokolvek uvodu a zaveru, tak som nechapala, co to vlastne ma byt. Ci chces dat niekomu navod na to, ako pisat staznost, alebo sa pochvalit, kolko si ich napisal, alebo co. Fakt som nechapala (a naviac mi k tomu nesedel nadpis blogu - nepochopila som, ze studujes jednu skolu, kvoli nezhodam si sa rozhodol prestupi, dokoncil si inu atd).

  S tymto uvodom je to samozrejme zrozumiteljnejsie (aj ked stale nechapem to IT :) ). Diky za snahu :)

  nov 23, 2012
 • Obrázok používateľa Stando013
  super:)ja diky za reakciu, v
  Stando013

  super:)

  ja diky za reakciu, v ziadnom pripade to neberiem zle, naopak! len som niekedy trosku lenivy a pohodlny, resp mozno neviem, ci ma vobec nieco este vyznam, sa o nieco snazit, tak to bolo mozno aj preto menej ako polovicne; bol som si toho trocha vedomy, len som cakal, ci sa vobec niekto vyjadri..

  ten nazov je skor len taky-vseljaky, pre moje vlastne pobavenie nezrozumitelny:)

  to IT je.. oblast, v ktorej uz 5 rokov pracujem.

  nov 23, 2012
 • Obrázok používateľa Slavolino
  Vychadza mi, ze si evidentne
  Slavolino

  Vychadza mi, ze si evidentne nepochopil zmysel studia na vacsine slov. VŠ. Primarne vobec nejde o nadobudnutie vedomosti, pochopenie suvislosti, rozvinut u studenta nove schopnosti uvazovat, vymyslat, konstruovat nieco nove alebo zdokonalovat veci a javy stavajuce. Jednoducho povedane byt prinosom rovnako pre seba sameho ako aj pre celu spolocnost. Uspesne dokoncit a absolvovat taku "univerzitu" alebo VŠ znamena VYHOVIET a podriadit sa SYSTEMU. Vsetko ostatne je druhorade. Ze system je zly, nikoho nezaujima. Takze zle si pochopil system, ba dokonca si bol pri nastupe do skoly aj trochu zidealizovany, isiel si na skolu s "vyssimi" principmi. Ty ako jednotlivec to nezmenis a obzvlast v dnesnej dobe, ktora v istych veciach pripomina aj napr. 50-te roky. Bez podpory viacerych jednotlivcov si sa stal len obetou a znehodnotil si si cast zivota, ktora moze ovplyvnovat celu tvoju buducnost.

  To len tak vseobecne ;)

  Ale jedno ponaucenie mas: v takychto situaciach treba okamzite reagovat, , na nic necakat (v tomto pripade sa ospravedlnit rovno na prednaske), lebo ako vidis, jedno grgnutie moze mat nedozirne nasledky. Aj ja som trochu lahkovazny, ale uz som v dnesnej dobe vytriezvel a snazim si davat si pozor, aby som sa ludi svojim slov. vyjadrovanim neumyselne "nedotkol"..je to velmi tazke, ludia su strasne vztahovacni.....ako zistujem uz x rokov, vacsina konfliktov a nedorozumeni je len "chybou v komunikacii" :))

  nov 23, 2012
 • Obrázok používateľa Stando013
  Ahoj, z tvojej reakcie je
  Stando013

  Ahoj,

   

  z tvojej reakcie je citit aj troska nadhladu, ale aj troska podhladu, teda z mojho pohladu..:)

   

  Tak reagujem:):

  1, Viem, ako system funguje, nie z povrchnych novinovych clankov, nie z ucebnic, nie z pocutia - z vlastnej skusenosti, a vedel som to celkom dobre aj predtym. Cast zivota som si neznehodnotil, znehodnotil sa len vyznam zivotov znacnej casti ludi, ktorych som na VS poznal, hodnota mojho zivota v mojich ociach aspon troska stupla, a som za tu vyuzitu prilezitost vdacny, kedze v mnohych inych veciach bohuzial vo svojich ociach padam:); ako som povedal alebo poviem: jeden z mnohych krokov, ako nebyt miesto cloveka obycajne hospodarske zviera/dobytok, ako znacna vacsina Slovakov v mojich ociach je. Som Slovak, ale nie som dobytok.

  2, Stal som sa mozno obetou, ale v ociach inych obeti; ja sa za obet nepokladam, beriem to ako skusenost, urcite by som s tym, co viem, nespravil inak, ak by sa situacia opakovala; odmietam byt dobytkom.

  3, Reagoval som, ako som reagoval; nemozem s istotou povedat, ze som to tak troska aj sam nepodporil a nechcel.. myslim neospravedlnit sa prvoplanovo a okamzite, bola to naramna sranda, naramne uvolnenie, a vyjadrenie nazoru na dotycneho, jeho spravanie, prejav v zmysle - ako sa do hory vola, tak sa z hory ozyva ci nieco podobne.. reakcia na to, co sa tam dialo (este pred mojou reakciou na prednaske:)), najskor sa mali ospravedlnit vsetci komepetentni, co tam robili zle z celej katedry historie; nebudem sa ospravedlnovat hajzlom, ak, tak uz len z diplomatickych pohnutok, z taktickeho ci strategickeho zaujmu.

  4, Vzdy treba davat pozor, aby si sa ludi nedotkol, to sa ucis uz od detstva, ale pozor, tzv. "politicka korektnost" a snaha niekomu neublizit su dve rozne veci. To prve je pre dobytok. To druhe pre cloveka - i ked ziadny clovek nie je dokonaly a stat sa moze; avsak da sa to vzdy napravit, ak je snaha a ludia si za to stoja.

  5, Vacsina konfliktov ano, mozu sa napravit "vykomunikovanim" - to vtedy, ak sa deju medzi "normalnymi" ludmi - vsetci vsak taki nie su, a "nedorozumenim v komunikacii" sa mnohi mozu snazit druheho len zmiast..

   

  Zdar!

  :-)

   

  St.

  nov 23, 2012